Pakketten

Export to CSV
Search for software products

38 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
Aeolus Back Jeugd Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Back office applicatie voor de verwerking van alle Jeugd Hulp.
Basisregistratie Gezin en Jeugd CoolProfs Ter ondersteuning van de jeugdteams in de uitvoering van gemeentelijke taken is in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag de Basisregistratie Gezin en Jeugd gerealiseerd.
Central Station Simac Obec BV Central Station is een geïntegreerd systeem van front-, mid- en backofficefuncties. Central Station wordt onder meer ingezet in de sector Zorg, Welzijn en Maatschappelijk Werk en bij gemeenten.
CiVision Samenlevingszaken PinkRoccade Local Government Applicatie voor de ondersteuning van het sociaal domein.
Conclusion CVS Conclusion Het Conclusion CVS is een Cliënt Volg Systeem, waarmee u een oplossing heeft voor de registratie en monitoring van zorgtaken. Het CVS wordt modulair opgebouwd en is flexibel in te richten.
Connections as a Service (CaaS) Enable U Connections as a Service zijn volledig beheerde, vooraf geconfigureerde koppelingen tussen verschillende informatiesystemen, inclusief een hoge mate van bescherming voor de geconfigureerde integraties
Demo Sociaal Domein naamswijziging VNG Realisatie Demo Jeugd, Zorg, Participatie
Digiraadhuis H2 hydrogenic Digiraadhuis is een volledig cloud gebaseerde klant-, zaak- en archiefoplossing waarmee bovendien processen rondom dienstverlening, toezicht en handhaving integraal worden ondersteund.
Enable-U Digikoppeling Enable U De Enable-U digikoppeling zorgt voor een snelle en eenvoudige implementatie van de Digikoppeling standaard. De Enable-U Digikoppeling werkt als een brievenbus.
Gidso Financieel Topicus Gidso Financieel stelt je in staat om de enorme (grotendeels nieuwe) stroom aan declaraties van zorgaanbieders te verwerken met zeer hoge automatiseringsgraad.
Gidso Regie Topicus Gidso Regie biedt ondersteuning voor dossiervorming voor cliënten in het sociale domein.
INKIS – Samenwerken en Regisseren INKIS Samen met uw ketenpartners vanuit één dossier casuïstiek in het sociaal domein behandelen? Onze applicatie biedt u een digitale oplossing en stelt u in staat om zorgeloos en digitaal samen te werken.
Inzicht module Wmo Stimulansz Actueel, praktisch en toegankelijk!
Inzicht sociaal domein: online kennisbank voor uw gemeente (ISD) Stimulansz Stimulansz heeft 9 juridische kennisbanken onder de noemer Inzicht sociaal domein. Bent u werkzaam in de uitvoering op het gebied van het sociaal domein?
Jongerenapp MoGuide MoGuide B.V. heeft een speciale app ontwikkeld voor jongerencentra. Een doelgroep met eigen kenmerken en dynamiek. Samen met jongerencentrum Creon uit Westervoort is de JC Creon app vorm gegeven.
Kwaliteitsmonitor WIZ Synaxion Met de Kwaliteitsmonitor WIZ (Werk, Inkomen & Zorg) worden alle processen rondom aanvragen en doorlooptijden bij besluiten, toekenningen en afhandelingen aangaande WWB, Bijzondere regelingen, Frau
Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) Stipter
MensCentraal Lost Lemon Samen met u bedenken we hoe u informatie zo slim mogelijk kunt gebruiken en kunt samenwerken met uw (keten)partners.
MEXTRA MEXTRA MEXTRA is een eHealth dossier waarin de dialoog tussen client en zorgprofessional, aangevuld met eventueel mantelzorgers/familie, centraal staat.
MoGuide, een unieke tool bij alle gesprekken. Een ideaal instrument voor wijkteams. MoGuide De MoGuide is een innovatieve tool/ applicatie te gebruiken op een tablet waarmee gesprekken tussen de burger en wijkteam lid of consulent kunnen worden vastgelegd en verwerkt.
Mozard Suite Mozard Mozard is een MidOffice Suite waarmee organisaties hun dienstverlening en hun informatievoorziening flink kunnen verbeteren.
myneva Myneva myneva Nederland B.V. is leverancier van het full SaaS-product myneva en ondersteunt op innovatieve wijze de professionals in de zorg- en welzijnssector bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
PDC (Producten en Diensten Catalogus) Lost Lemon Vanaf 2015 bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe WMO taken rond begeleiding en begeleid wonen en kortdurend verblijf.
Plus-Plan 2.1 Jeugdweb.nl PlusPlan is een applicatie met als doel de administratieve en werkprocessen te ondersteunen voor de Jeugd en Gezinsteams in de regio Hollandrijnland en Rijnstreek.
RegieBoxx Gemboxx De RegieBoxx biedt een volledige en geïntegreerde oplossing voor ondersteuning van burgers en hun sociale ontwikkeling. ondersteuning.
SMARTonPEOPLE Software Suite C3Group De SMARTonPEOPLE Software Suite (sinds 2006) is een integraal regiesysteem en samenwerkingssysteem ter ondersteuning van de gemeentelijke regie en samenwerking met burgers en ketenpartners binnen de t
Sociaal Domein app Montr Deze native iOS app helpt medewerkers van Wijkteams en Wmo-consulenten op een gestructureerde wijze het gesprek te doorlopen en gelijktijdig aan verslaglegging te doen.
Suite4Jeugdzorg Centric De nieuwe Jeugdwet maakt gemeenten financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daarnaast gaan de bezuinigingsmaatregelen binnen de jeugdzorg niet aan gemeenten voorbij.
Suite4Sociale Regie Centric Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams.
Synaxion Portaal Centrumgemeenten Synaxion Het Synaxion Portaal Centrumgemeenten ondersteunt (centrum)gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken rondom de 3 Decentralisaties (WMO, Jeugdzorg en Participatie) in het sociaal domein.
TCare Terbit Information Een flexibel workflow gestuurd systeem voor de ondersteuning van het volledige administratieve traject bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet.
VIND Producten en Dienstencatalogus (PDC) Sdu Teksten van meer dan 400 gemeentelijke producten en diensten, aangevuld met ruim 2.200 Vraag-Antwoord combinaties (VAC's). Multichannel publishing - enkelvoudig beheer van content - publicatie
VIND Sociaal Sdu Bestaat uit VAC's die betrekking hebben op de belangrijkste thema's in het sociaal domein. Voor KCC en publicatie op de website.
Wijkteam app Montr Nu de verschillende disciplines elkaar hebben gevonden is het vaak nog zoeken naar een uniforme werkwijze van het team. Sleutelwoorden hierbij zijn informatie deling en dezelfde vragen stellen.
WIZportaal Solviteers De gemeente vervult sinds 1 januari 2015 de centrale regierol in het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen binnen de samenleving.
X-Works Blinqt Afdelingen sociale zaken staan de komende tijd voor aanzienlijke uitdagingen.
Zorg-Portaal Zorg-Lokaal Het Zorg-Portaal is een registratiesysteem ten behoeven van de administratieve opvolging van cliënten in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.
ZorgNed ZorgNed Automatisering Software voor het sociaal domein. Voor meer informatie, verzoeken we u contact op te nemen met ZorgNed Automatisering.