Veel gestelde vragen

De veel gestelde vragen ("faq’s") zijn als volgt ingedeeld:

A. Vaak gestelde vragen (bijvoorbeeld n.a.v. nieuwe releases)

B. Bekende meldingen

C. Vragen van Gemeenten en Samenwerkingsverbanden

D. Vragen van Leveranciers

E. Algemeen

Voor definities van begrippen: kijk in de "Lexicon".

A. Vaak gestelde vragen (bijvoorbeeld n.a.v. nieuwe releases)

1. Moet ik als gemeente of samenwerking eerst koppelingen verwijderen voordat ik een nieuwe pakketversie van een leverancier in mijn applicatielandschap kan verwerken?

Neen. Het is echter niet mogelijk om bij een bestaande pakketversie de versienaam (het versienummer) te wijzigen als er 1 of meer koppelingen opgevoerd zijn waarin deze versie voorkomt. De correcte werkwijze voor het opnemen van een nieuwe pakketversie is om deze daadwerkelijk als nieuw op te voeren. Vanaf release 4.1 (zie ook de releasebrief 4.1.) is opvoer van een nieuwe versies mogelijk als kopie van een op te geven vorige versie (zie het kopie-symbool aan het eind van de regel met de te kopieren versie). Gegevens van die vorige versie worden overgenomen in de nieuwe versie, ook koppelingen worden overgenomen. Let daarbij wel op nieuwe mogelijkheden van koppelingen met nieuwe standaarden die een leverancier in een nieuwe pakketversie ondersteunt. Bij de “oude” versie kan de status gewijzigd worden in “uit-te-faseren” / “uitgefaseerd”. U bepaalt zelf hoe lang u deze historische gegevens in uw landschap wilt bewaren. 

NB1: Een pakketversie kan vanaf release 4.1 verwijderd worden inclusief koppelingen. U krijgt hiervoor een melding na keuze voor verwijderen pakketversie.

NB2: Het willen wijzigen van een pakketversienaam/nummer kan getriggerd worden door het willen "upgraden" van een pakketversie, danwel het corrigeren van een foutief versienummer.

2. Waarom zie ik bij sommige referentiecomponenten pakketten verschijnen die daar helemaal niet thuishoren?

Sommige leveranciers interpreteren de definitie van een referentiecomponent ruimer dan de bedoeling is. De definities zijn ook niet in alle gevallen helemaal sluitend. Maar bijvoorbeeld bij een selectie op referentiecomponent BAG-administratie zouden als resultaat alleen pakketten die de conformiteitstoets van het Kadaster hebben doorstaan te zien mogen zijn. Dat is door gemeenten algemeen aanvaard als criterium voor deze component. VNG Realisatie vraagt leveranciers aandacht voor de juistheid van hun gegevens en doet regelmatig gerichte verzoeken om gegevens aan te passen. Meldingen van gemeenten aan leveranciers helpen daar ook bij. Op elke pakket(versie)pagina kan met de link "Meld aan leverancier" (rechtsboven onder de contactpersoon- en addendum-gegevens ) een voor-ingevulde email naar de leverancier gestuurd worden waaraan alleen de opmerking of vraag en uw afzendergegevens aan toegevoegd hoeft te worden. VNG Realisatie heeft inmiddels GEMMA 2 ontwikkeld. Daarin is de detaillering en definitie van referentiecomponenten scherper zodat leveranciers hun applicatieve functies beter kunnen toedelen.

3. Wat zie ik op het tabblad Suggesties?

Zie releasebrief https://www.softwarecatalogus.nl/Releasebrief%20GEMMA%20Softwarecatalogus%20versie%204.1.

B: Bekende meldingen

1. Soms krijg ik een “Ajax"-foutmelding.

Dit probleem kan in uitzonderingsgevallen door diverse technische oorzaken optreden. Door terug te gaan naar de vorige pagina in uw browser, kunt u wel verder met andere acties. Indien het probleem vaker voorkomt, stuur dan een melding naar VNG Realisatie via de link "Meld aan VNG" onderin de pagina en vermeld daarbij welke browserversie u gebruikt.

2. Ik krijg de notificatiemail van wijzigingen van leveranciers 2 of 3 keer.

Als het goed is komt dit probleem niet meer voor. Als u er nog wel last van heeft, meld dit dan svp aan softwarecatalogus@vng.nl. Het is wel van belang dat u 1 van de mails blijft lezen omdat dit voor u aanleiding kan zijn uw landschap te wijzigen. U kunt de dubbelen gewoon verwijderen. In release 4.1 is inmiddels functionaliteit om nieuwe releases van leveranciers eenvoudiger te verwerken als gemeente. Zie de releasebrief 4.1. In de "Inbox" (het envelopje rechtsboven)  staan de mutatiemeldingen wel eenmalig.

C: Vragen van gemeenten en samenwerkingsverbanden

­1. Hoe registreer ik als gemeente of samenwerking mijn applicatieportfolio en plot ik deze op de GEMMA Architectuurplaat in de GEMMA Softwarecatalogus?

Hiervoor is een gebruikershandleiding gemaakt.

2. Ik ben als gemeente of samenwerkingsverband mijn applicatielandschap aan het bijwerken en stel vast dat de leverancier het betreffende (versienummer van de) applicatie niet heeft opgevoerd of er ontbreekt een referentiecomponent. Wat doe ik dan?

Op de leverancierspagina staat rechtsboven de contactpersoon met e-mailadres. Daaraan kunt u ontbrekende pakket(versies) melden. Indien de pakketversie er wel is maar er ontbreekt een referentiecomponent, dan kunt u met het veld eronder: "Toegevoegde referentiecomponenten", zelf de gewenste referentiecomponent selecteren. Deze wordt dan aan het pakket in uw landschap toegevoegd, uiteraard niet aan het pakket van de leverancier zélf. U kunt daarvoor nog wel een signaal aan de leverancier geven onderin het opvoerformulier met de knop "Meld aan leverancier". Door deze knop in te drukken wordt automatisch een mail aangemaakt geadresseerd aan de betreffende leverancier waarin al voor-ingevuld is welke applicatie en versienummer het betreft. Via de notificatiefunctie krijgt u een signaal zodra het versienummer is toegevoegd, danwel er wijzigingen in zijn aangebracht door de leverancier. U kunt dan vervolgens uw applicatieportfolio weer up to date maken. Indien een leverancier uw signaal over een toe te voegen referentiecomponent verwerkt heeft, dan verschuift de door uzelf toegevoegde referentiecomponent weer naar een relatie met de component van de leverancier

3. Ik ben als gemeente of samenwerkingsverband mijn applicatielandschap aan het registreren en stel vast dat een leverancier ontbreekt. Wat doe ik dan?

Indien het een leverancier betreft met pakketten specifiek voor gemeenten en met ondersteuning van gemeentelijke standaarden, wijs in uw contacten met deze leverancier op de mogelijkheden van de softwarecatalogus of meldt dit aan VNG Realisatie Han Wammes.

Het kan zijn dat het een open source pakket betreft. Hiervoor is een speciale leverancier aangemaakt, namelijk Open source pakketten. Mocht het pakket daar niet tussen staan, dan kunt u dat melden aan de softwarecatalogus@vng.nl 

U kunt leverancier en pakket(ten) wel als extern pakket zelf registreren. Kies hiervoor de knop "Voeg extern pakket toe". Kijk evt verder in de gebruikershandleiding. Een extern pakket wordt getoond in de applicatielandschapkaart en het pakketoverzicht van de gemeente. Externe pakketten komen niet terug in de zoekresultaten van "Alle pakketten" en staat ook niet in de filterkolom.

4. Wat kan ik met een gemeentelijk cq samenwerking beheeraccount?

Een gemeentelijk beheeraccount geeft de mogelijkheid om het applicatieportfolio van de eigen gemeente op te voeren. Een gemeentelijk beheerder kan ook andere beheeraccounts aanmaken en raadpleegaccounts voor gemeentelijke collega's. Een samenwerking beheeraccount kan (een deel van) het applicatieportfolio van de aangesloten gemeenten opvoeren. Een account kan ook beide rollen gekregen hebben. In het inlogmenu kan dan van rol gewisseld worden. Een samenwerkingsbeheeder kan ingelogd in die rol, geen account voor een gemeente aanmaken. Idem kan de gemeentebeheerder ingelogd in die rol, geen account voor een samenwerking aanmaken. Gecombineerde rollen kunnen alleen door VNG Realisatie aangemaakt worden. Stuur hiervoor een verzoek naar softwarecatalogus@vng.nl. Er is géén rol voor het raadplegen van een samenwerking. Voor het raadplegen van samenwerkingen volstaat echter een gemeentelijk raadpleeg-account. Hiermee kan in het inlogmenu (rechtsbovenin waar men inlogt) gekozen worden voor "Alle samenwerkingen" en in het zoekvenster de samenwerking opgezicht worden.

5. Wat doet VNG Realisatie met de ingevulde persoonsgegevens van de gemeente?

De ingevulde persoonsgegevens dienen alleen als contactgegevens voor andere ingelogde gebruikers. Leveranciers zien alleen de contactgegevens van gemeenten of samenwerkingen die pakketten van die leverancier opgevoerd hebben. VNG Realisatie zal nooit de contactgegevens doorspelen aan anderen zonder expliciete toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens zijn. Ook de gegevens doorgegeven aan VNG Realisatie bij het verkrijgen van een account worden alleen voor het aanmaken van het account gebruikt.

6. Hoe voorkomt VNG Realisatie dat andere gemeenten geen accounts verstrekken aan leveranciers?

Een beheer-account kan alleen verkregen worden middels een gemeentelijk emailadres. Hier zal periodiek op gecontroleerd worden. De beheerders krijgen de instructie om alleen raadpleegaccounts aan te maken voor gemeentelijke collega's en niet te verstrekken aan derden. VNG Realisatie kan bij overtreding of twijfel een account blokkeren. 

7. Controleert en verifieert VNG Realisatie de pakket- en planningsinformatie van de leveranciers? 

VNG Realisatie beoordeelt de kwaliteit van de gegevens van leveranciers in de softwarecatalogus voornamelijk op basis van signalen en meldingen van gemeenten en leveranciers. Op grond van de signalen en meldingen neemt VNG Realisatie contact op met de leverancier. De leverancier blijft zelf verantwoordelijk voor de content. Leveranciers krijgen ook periodiek notificatiemails met een aantal automatische controles en de "Te corrigeren fouten" staan ook op het dashboard van ingelogde leveranciers. Bijvoorbeeld over het ontbreken van pakketversies, of tegenstrijdigheid in de status van een pakketversie en vermelde datum distributie.

8. Controleert en verifieert VNG Realisatie de informatie van de leverancier over het voldoen aan standaarden? 

Standaarden zijn een norm of set van eisen/voorwaarden/afspraken waaraan software moet voldoen. Voor het voldoen aan standaarden (compliancy) geldt als regel dat als een leverancier aangeeft de standaard te ondersteunen, dit voor de gehele standaard inclusief toegestane varianten en uitbreidingen geldt. De leverancier toont dit aan door de testresultaten van compliancy-instrumenten zoals het StUF-Testplatform beschikbaar te stellen in de softwarecatalogus. VNG Realisatie controleert en verifieert de informatie van de leverancier deels direct. Gepubliceerde testrapporten voor een aantal standaarden die in de compliancy-monitor staan, worden sinds eind 2016 door VNG Realisatie gecontroleerd en daarna op status goedgekeurd of afgekeurd gezet..In geval van afkeuring krijgt de leverancier ook de reden te horen zodat de leverancier kan werken aan een correct testrapport. Indien VNG Realisatie een onderbouwde melding krijgt over overige onjuiste informatie in de GEMMA softwarecatalogus en afwijkingen over het gebruik van StUF, zal VNG Realisatie de leverancier hierop aanspreken.

9. Waar vind ik meer informatie over het GEMMA applicatielandschap?

U vindt meer informatie over het GEMMA applicatielandschap (link is external) op de GEMMA Online website. Op deze pagina worden nog de oude GEMMA1 platen getoond, alsook diverse png-bestanden beschikbaar gesteld met daarin de GEMMA1-Referentiecomponenten als achtergrondplaat. Advies is echter om vanaf nu alleen GEMMA2 te gebruiken.

10. Op het overzicht "alle koppelingen" zie ik geen Samenwerkingen:

Een Samenwerking geeft aan welke gemeenten gebruik maken van een betreffende koppeling. Die gemeentenamen worden getoond.

11. Hoe kan ik als gemeente de gegevens die ik heb ingevuld in de GEMMA Softwarecatalogus exporteren naar de ICT-foto van de IBD?

Het is mogelijk om de gegevens die uw gemeente al heeft ingevuld in de Gemma Softwarecatalogus eenvoudig te exporteren en toe te voegen aan uw ‘lege ICT-foto’. Links naast de exportknop kunt u in het venster waar "Exporteer pakketoverzicht" staat klikken en dan de "IBD-foto" selecteren. Het invullen van de ‘lege ICT-foto’ is onderdeel van stap 4 van het aansluiten bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Hiermee is het vullen van de ‘gemeentelijke ICT-foto’ vereenvoudigd. Als de IBD beschikt over de ‘foto’ van uw gemeente, dan kan de IBD haar specifieke incidentdienstverlening hierop afstemmen. In het informatieblad ‘Hoe vul ik de lege foto? (link is external)’ is beschreven hoe u de gegevens kunt exporteren en inlezen in de ‘lege ICT-foto’. Tevens staat hierin beschreven hoe u de foto verder kunt invullen. Heeft u toch nog vragen of wenst u ondersteuning? Neem dan contact op met de IBD-Helpdesk (tel 070 373 8011).
NB: De IBD vult de blanco-pakkettenlijst zelf ook regelmatig aan met gegevens uit de lijsten van alle gemeenten. Ook vanuit de zgn. externe pakketten die gemeenten individueel in de Softwarecatalogus invullen. U kunt er evt. voor kiezen om uw eigen externe pakketten uit uw applicatielandschap ook voor-in-te-vullen vanuit de Softwaercatalogus. Die komen echter niet mee in de gewone IBD-foto uit de Softwarecatalogus. U dient dan een gewone csv-export te kiezen en deze dan in hetzelfde formaat te gieten als de IBD-foto.

12. Het aantal pakketten opgeteld achter het filter met statussen en de teller in het tabblad "Pakketten" komen niet overeen met het werkelijke aantal pakketten (bij 1 gemeente en bij overzichten alle gemeenten en/of samenwerkingen).

Indien u meerdere versies van 1 pakket opgevoerd heeft, telt dat in het tabblad als 1 pakket. Als de telling dan volgens u nog niet klopt, dan is de status bij één of meer pakketversie(s) niet ingevuld.

13. Hoe ga ik als gemeente of samenwerking om met SaaS-pakketten?

Zie vraag D3 hoe de leverancier geadviseerd wordt er mee om te gaan. Gemeenten hoeven bij een nieuwe SaaS-pakketversie dus alleen te controleren of er extra standaarden cq referentiecomponenten bijgekomen zijn en die op te nemen bij de Koppelingen cq de lijst gebruikte Referentiecomponenten bij betreffend pakket.

14. Waar vind ik de oude Visio-platen van 2013 en 2014?

U vindt deze op GEMMA applicatielandschap (link is external) op de GEMMA Online website.

15. Is er een blanco GEMMA-plaat beschikbaar?

U vindt deze op GEMMA applicatielandschap (link is external) op de GEMMA Online website.

16. De teller in het tabblad "Pakketten" is lager dan het aantal regels in het pakketoverzicht en de export?

In het tabblad "Pakketten" worden pakketten geteld, in het pakketoverzicht en de export staan de pakketversies. Zie ook hiervoor bij vraag 12.

17. Ik wil een export van Referentiecomponenten.

Het overzicht op https://www.gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_alle_referentiecomponenten kan eenvoudig naar een spread-sheet gekopieerd worden.

18. Ik wil een export van Standaarden.

Het overzicht op http://gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_standaarden kan eenvoudig naar een spread-sheet gekopieerd worden.

19. Hoe ga ik om met de volledigheid  van het applicatielandschap in "Mijn Softwarecatalogus" t.o.v. mijn CMDB (Configuration Management DataBase) en hoe houd ik beide synchroon?

Gemeenten / samenwerkingsverbanden gaan verschillend om met het volledig opvoeren van alle applicaties. We bevelen van harte aan om volledigheid van de toepassingssoftware in het applicatie- en koppelingen-landschap na te streven. De verbinding met de leveranciersgegevens garandeert juiste schrijfwijzes van leveranciers- en pakketnamen en juiste versienummering. Volledigheid en juistheid is voor uw eigen inzicht en overzicht handig (bijvoorbeeld voor het beeld op de platen), maar ook voor de sturingsinformatie die op uw eigen dashboard verschijnt. Verder gebruikt VNG Realisatie de gegevens ook voor landelijke kengetallen. Toepassingssoftware die ontbreekt in de Softwarecatalogus kan met de zgn. Externe-Pakketten-functie toegevoegd worden. Advies is om hierin niet al te ver door te schieten: neem bijvoorbeeld niet allerlei websites op die ambtenaren raadplegen bij de uitvoering van taken, tenzij het cruciale sites zijn die u in beeld wilt hebben in uw architectuur.
Dubbel beheer (én in de Softwarecatalogus én in de CMDB) kan als volgt opgelost worden: 
Met de exportfunctie kunt u de gegevens in andere tools synchroon houden, maar dan moet dat tool wel een import kunnen verwerken. Vanuit VNG Realisatie hebben we contacten met een aantal leveranciers om hen te bewegen een (regelmatige) importverwerking mogelijk te maken vanuit de Softwarecatalogus. We verwachten in 2019 een pilot met Topdesk uit te voeren voor deze import. Houdt het Nieuwsblok op de homepagina in de gaten.  NB: Een import vanuit die tools naar de Softwarecatalogus zodat 2-richtingverkeer mogelijk wordt voor actualisatie, is vooralsnog niet voorhanden. Dit druist ook in tegen de filosofie van de rol van de Softwarecatalogus: doordat de leveranciers de basisgegevens van hun applicaties in de Softwarecatalogus onderhouden, is de kwaliteit van deze gegevens zoals correcte schrijfwijze en versienummering daarin gewaarborgd. Een CMDB die separaat wordt bijgehouden zonder kennis van de gegevens in de Softwarecatalogus, zal vrij snel verschillen met de Softwarecatalogus gaan vertonen.

20. Wat beteken de sterren bij gemeenten en op de homepagina?

Zie toelichting .

D. Vragen van leveranciers

1. Hoe registreer ik mijn productaanbod als leverancier in de GEMMA Softwarecatalogus?

Op https://www.softwarecatalogus.nl/hoe-kan-ik-me-als-leverancier-aanmelden staat staat uitgelegd hoe u zich aanmeld als leverancier

2. Waarom kan ik als leverancier mijn naam, emailadres en telefoonnummer zichtbaar maken in de GEMMA Softwarecatalogus?

Uw naam en andere gegevens zijn de contactgegevens voor gemeenten met vragen over uw producten. Het opgegeven emailadres zal ook worden gebruikt door gemeenten om te verzoeken eventueel ontbrekende gegevens aan te vullen. 

3. Hoe ga ik als leverancier om met SaaS-pakketten?

Kenmerk van SaaS is dat er geen meerdere pakketversies met status “in gebruik” zijn bij verschillende gemeenten. Er is altijd 1 productie-versie bij alle gemeenten. Zorg als leverancier dus altijd voor slechts 1 SaaS-pakketversie in de Softwarecatalogus met de status "in gebruik", en geef die desnoods de vaste versienaam "productieversie". NB: zodra gemeenten een pakketversie opgenomen hebben in hun applicatielandschap, kunt u als leverancier het attribuut versienaam niet meer wijzigen. Hanteer dus géén versienummers of jaartallen, kwartalen e.d. in de versienaam. U kunt wél de versieomschrijving in het veld "Beschrijving" wijzigen. Zet daar dus de relevante nieuwe  info van de productieversie in en evt. een versieaanduiding.

Deze werkwijze voor SaaS voorkomt dat gemeenten steeds een nieuwe versie moeten opvoeren zodra die in productie gaat. U kunt als leverancier wel één (of meer) versies “in ontwikkeling” hebben en hierin ook de compliancy aan-/invullen van extra standaarden die ondersteund gaan worden. Dat is zeer informatief voor gemeenten en VNG Realisatie. Maar zodra deze ontwikkelversie dus in productie gaat, moeten deze extra standaarden (met evt. testrapporten!), en evt. extra referentiecomponenten bij toegenomen functionaliteit, óók bij de productieversie opgevoerd worden. De ontwikkelversie kan dan vervolgens weer gebruikt worden voor de extra kenmerken van de volgende release.

Voor on-premise-pakketten moeten wel afzonderlijke pakketversies met een unieke versienaam (releasenummer) gehanteerd worden. Niet alle gemeenten zullen namelijk op hetzelfde moment op een nieuwe release overgaan. Dan zijn er dus meerdere pakketversies van de leverancier in gebruik.

4. Ik kan een pakketversie niet een andere naam geven of verwijderen, hoe komt dat?

Zodra gemeenten een pakketversie opgenomen hebben in hun applicatielandschap, kan de pakketversie niet meer verwijderd worden en versienaam niet meer gewijzigd worden. U kunt betreffende gemeenten achterhalen via "Mijn gemeenten" in het inlogmenu, of via "Bestaande gebruikers" in "Mijn Suggesties" via het dashboard óf het inlogmenu, en hen dan verzoeken de betreffende pakketversie uit hun landschap te verwijderen als u het pakket ook wilt verwijderen of de versienaam wil wijzigen. 

5. Ik heb een e-mail ontvangen met een link maar deze werkt niet. Wat moet ik doen?

De link in de e-mail werkt alleen als u bent ingelogd in de softwarecatalogus. Log daarom dus eerst in en klik daarna op de link.

6. Onlangs heb ik een bericht ontvangen dat het testrapport dat ik heb toegevoegd is afgekeurd. Hoe kan ik een juist rapport vervaardigen? 

Een ‘Compliancy Testrapportage’ kunt u vervaardigen uit het StUF Testplatform. In de handleiding leest u precies hoe u dat kunt doen. VNG Realisatie keurt alleen bepaalde StUF-standaards. Het toetsen van standaarden die door andere standaardisatie-organisaties beheerd worden, wordt aan die organisaties overgelaten.

7. Ik had een testrapportage uit het StUF Testplatform toegevoegd maar toch is deze afgekeurd. Wat is er aan de hand?

In het bericht dat u heeft ontvangen over het afgekeurde rapport staat de reden van afkeuring. Het StUF Testplatform kan verschillende type rapporten genereren zoals een Ad Hoc rapportage, leveranciers rapportage of een ‘Compliancy testrapportage’. Indien voor een standaard een testset beschikbaar is op het StUF Testplatform dan dient er altijd een ‘Compliancy testrapportage geplaatst te worden op de Softwarecatalogus. In de handleiding leest u precies hoe u een ‘Compliancy Testrapportage’ kunt maken. 

8. Ik heb, na het bericht over de afkeuring, een nieuwe rapportage toegevoegd. Waarom blijft deze rapportage op afgekeurd staan?

Als u een nieuwe rapportage toevoegt, verandert niet automatisch de status. Wij verzoeken u een mail te sturen aan softwarecatalogus@vng.nl met het verzoek de nieuwe rapportage te controleren. 

9. Het lukt me niet om uit het StUF Testplatform een ‘Compliancy Testrapportage’ te maken voor de nieuwe versie van een standaard. Wat moet ik doen?

VNG Realisatie checkt thans of er versievermelding bij de testsets opgenomen is.

10. Waarom moet ik bij iedere nieuwe versie van mijn pakket een ‘Compliancy Testrapportage’ bijvoegen?

Leveranciers die het Convenant met VNG Realisatie hebben ondertekend, en hiermee toegang hebben tot de Softwarecatalogus, hebben zich gecommiteerd om van ieder softwarepoduct en iedere productversie aan te tonen aan welke kwaliteitsnormen deze producten voldoen. Alle pakketversies die zijn opgevoerd op de softwarecatalogus moeten individueel getest worden ongeacht of het ‘koppelingen deel’ niet is veranderd. De koppelvlakstandaarden zeggen in veel gevallen ook iets over de inhoud van een bericht en er wordt soms getest in hoeverre een bericht correct is verwerkt in de database. Daarnaast kan VNG Realisatie niet beoordelen hoe de applicatie is opgebouwd en of een nieuwe test noodzakelijk is.

11. Mijn pakket is geschikt om koppelingen tussen gemeentelijke systemen te realiseren. Hoe toon ik aan dat mijn pakket compliant is? 

Op dit moment is het niet mogelijk om een compliance testset op te stellen voor een specifieke koppelvlakstandaard zoals de Zaak- en Documentservices. Deze standaarden (met uitzondering van Digikoppeling adapter intern) stellen geen eisen aan servicebuscomponenten. Zonder eisen is niet te bepalen waarop getest moet worden. Het is ook een bewuste keuze om de rol van de servicebus of andere middleware zo beperkt mogelijk te houden bij koppelvlakstandaarden.

Of een bericht voldoet aan een koppelvlak standaard is met name afhankelijk van het bronsysteem waarvan het bericht afkomstig is. De gemeente moet er vanuit kunnen gaan dat de servicebus in staat is om deze (compliant) berichten correct door te zetten naar de juiste afnemende applicaties.

Bij een ‘gemeentelijke servicebus’ hoeft u daarom geen compliancy aan te tonen en dus ook geen testrapport toe te voegen. 

E. Algemeen

1. ​​Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van de softwarecatalogus? 

VNG Realisatie onderhoudt de stamgegevens van de standaarden en de referentiecomponenten. Leveranciers onderhouden de gegevens van hun producten en versies daarvan, inclusief: status en planning. Onderdeel hiervan is voor welke referentiecomponent(en) het betreffend softwareproduct een oplossing biedt, en welke standaarden het product ondersteunt. Een product is pas compliant aan een standaard indien de compliancy test is uitgevoerd en het testrapport beschikbaar is gesteld in de Softwarecatalogus. De leverancier is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens, VNG Realisatie controleert dit niet (behalve testrapporten van een aantal standaarden). Gemeenten en Samenwerkingen onderhouden de gegevens van het eigen applicatieportfolio.Gemeenten en Samenwerkingen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van die gegevens. 

2. Wie kan het applicatieportfolio van de gemeenten cq samenwerkingsverbanden bekijken?

Ingelogde gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen de applicatielandschappen en koppelingen van collega-gemeenten en samenwerkingen bekijken. Leveranciers kunnen alleen hun eigen applicatieversies die in gebruik zijn bij gemeenten en samenwerkingen zien (mits opgevoerd uiteraard); overigens ziet de leverancier geen status-informatie. Die is vertrouwelijk.

3. Ik wil weten welke pakketten cq versies daarvan een bepaalde standaard voldoen. Hoe zoek ik dat op in de GEMMA Softwarecatalogus? 

Ga naar de zoekfunctie op de homepage. Klik daar op  "alle pakketten" cq "alle pakketversies en planningen". Vervolgens staan aan de linkerkant gegroepeerde filtermogelijkheden. Ga naar "standaarden" cq "standaarden met testrapport". Vink de betreffende standaard aan. Als de standaard niet direct in de (verkorte) lijst zichtbaar is, klik dan eerst op "meer tonen". Na het aanvinken van de standaard verschijnen de leveranciers met hun pakketten cq pakketversies. Door op betreffende pakket(versie) te klikken krijgt u meer informatie: de referentiecomponenten, (de versies), de status per versie en hoeveel gemeenten het gebruiken. Let op: dit betreft het aantal gemeenten dat het betreffende pakket heeft ingevoerd als onderdeel van het eigen applicatieportfolio. Indien het filter "standaarden met testrapport" gebruikt is, zijn betreffende testrapporten te zien.

4. Ben ik verplicht om mijn persoonsgegevens in te vullen als contactpersoon van de gemeente, samenwerking of leverancier?

Wij verzoeken u dringend de contactgegevens niet leeg te laten. Gemeenten willen graag collega-gemeenten kunnen vinden en bevragen. Ook voor VNG Realisatie is dit zeer waardevol. Vul desnoods een afdelingsnaam, algemeen telefoonnummer en emailadres in. Gemeenten zullen dan dit emailadres en/of telefoonnummer kunnen gebruiken als contactgegevens.

5. Hoe vaak wordt de informatie geactualiseerd? 

Leveranciers hebben met VNG Realisatie een convenant gesloten waarin ze zich verplicht hebben de gegevens minimaal één keer per kwartaal te actualiseren.
VNG Realisatie actualiseert de gegevens van standaarden en referentiecomponenten, indien daar aanleiding toe is. Gemeenten wordt aanbevolen hun applicatielandschap te actualiseren zodra er wijzigingen in optreden cq gepland worden. Iedereen heeft baat bij actuele gegevens omdat deze ook steeds meer door VNG Realisatie gebruikt worden voor sturing op compliancy (bij Leveranciers), en het voorkomen van "vragen naar de bekende weg' (bij gemeenten, bijvoorbeeld door de Informatie Beveiligings Dienst).
Gemeenten krijgen een extra ster als ze 1 maal binnen 3 maanden het portfolio actualiseren.

6. Kan iedereen de softwarecatalogus gebruiken en is de informatie openbaar? 

Iedereen kan de softwarecatalogus raadplegen maar niet iedereen kan alle beschikbare informatie bekijken. De gegevens ingevoerd door de leveranciers zijn openbaar.
Alle gegevens ingevoerd door de gemeenten en samenwerkingen zijn alleen zichtbaar voor gemeentelijke raadplegers en beheerders, idem samenwerkingen.
Leveranciers kunnen alleen beperkt informatie zien voor zover het hun eigen pakketten bij gemeenten en samenwerkingen betreft. Zie ook het antwoord bij vraag E2.

7. Kan iedere leverancier de softwarecatalogus vullen met haar productaanbod? 

Nee, alleen de softwareleveranciers die het convenant met VNG Realisatie ondertekend hebben, kunnen de softwarecatalogus vullen met hun productaanbod.

8. Wat zijn referentiecomponenten? 

De referentiecomponenten zijn in de GEMMA softwarecatalogus de verbinding tussen het softwareaanbod van leveranciers en het softwaregebruik door de gemeenten. Een softwareproduct kan functionaliteit bieden voor één of meerdere referentiecomponenten, daarmee krijgt u een globaal beeld van de functionaliteit van een softwareproduct.

9. Bij wie kan ik terecht met vragen/opmerkingen over de informatie over softwareproducten? 

Op het scherm met productgegevens staat rechtsboven het e-mailadres van de contactpersoon van de leverancier. Met deze persoon kunt u contact opnemen.

10. Bij wie kan ik terecht met vragen/opmerkingen over de informatie over standaarden? 

Vragen en opmerkingen over de inhoud van de softwarecatalogus kunt richten aan VNG Realisatie op het email adres softwarecatalogus@vng.nl. Hiervoor kunt u op de pagina met de standaard waarover u een vraag heeft, klikken op "Meld aan VNG Realisatie" (in het midden helemaal onderaan het scherm). Dan wordt automatisch uw e-mailapplicatie opgestart met vooringevulde informatie, en hoeft u daarbij alleen uw vraag te specificeren. VNG Realisatie verzorgt de afhandeling van vragen/opmerkingen.

11. Bij wie kan ik terecht met vragen/opmerkingen over de informatie over referentiecomponenten? 

Vragen en opmerkingen over de inhoud van de softwarecatalogus kunt richten aan VNG Realisatie op het email adres softwarecatalogus@vng.nl. Hiervoor kunt u op de pagina met de referentiecomponent waarover u een vraag heeft, klikken op "Meld aan VNG Realisatie" (in het midden helemaal onderaan het scherm). Dan wordt automatisch uw e-mailapplicatie opgestart met vooringevulde informatie, en hoeft u daarbij alleen uw vraag te specificeren. VNG Realisatie verzorgt de afhandeling van vragen/opmerkingen.

12. Bij wie kan ik terecht met vragen/opmerkingen over de functionaliteit/support van de softwarecatalogus? 

Vragen en opmerkingen over de functionaliteit van de softwarecatalogus kunt richten aan VNG Realisatie op het email adres softwarecatalogus@vng.nl. Hiervoor kunt u op de pagina met de functionaliteit waarover u een vraag heeft, klikken op "Meld aan VNG" (in het midden helemaal onderaan het scherm). Dan wordt automatisch uw e-mailapplicatie opgestart met vooringevulde informatie, en hoeft u daarbij alleen uw vraag te specificeren. VNG Realisatie verzorgt de afhandeling van vragen/opmerkingen.

13. Was de GEMMA softwarecatalogus alleen bedoeld voor Operatie NUP? 

Nee, de softwarecatalogus is wel ontstaan vanuit de behoeften van Operatie NUP, maar de GEMMA softwarecatalogus is breed toepasbaar voor andere implementatieprogramma’s en ICT planningsvraagstukken waarbij inzicht nodig is in het aanbod van gemeentelijke software. De GEMMA Softwarecatalogus is na de beeindiging van operatie NUP in beheer bij het GEMMA team binnen VNG Realisatie en wordt nu ook weer actief gebruikt in het programma Digitale Agenda 2020.

14. Zijn er plannen voor doorontwikkeling? 

De verdere ontwikkeling vindt versiegewijs plaats. Daarbij wordt ingespeeld op de behoeften van gemeenten, samenwerkingsverbanden en leveranciers. In het nieuwsblok "Binnenkort in de Softwarecatalogus" op de homepagina vindt u de plannen voor nieuwe ontwikkelingen.

15. Welk criterium wordt gehanteerd om standaarden op te nemen in de softwarecatalogus? 

Voor opname in de softwarecatalogus is het begrip standaard vrij breed gezien. Het is een norm of set van eisen/voorwaarden/afspraken waaraan (gemeentelijke) software moet voldoen. Meer concreet betekent het dat (open) standaarden zijn opgenomen die voor gemeenten van belang zijn voor Interne en externe applicatiekoppelingen, gegevensmanagement, bedrijfsvoering en digitale dienstverlening. Gehanteerde criteria voor het verplichtend karakter van standaarden zijn o.a. of een standaard door wet- en regelgeving wordt afgedwongen, op de Pas-Toe-Of-Leg-Uit (PTOLU)-lijst van Open standaarden van het Forum Standaardisatie staat, of dat VNG Realisatie voor betreffende standaard een addendum bij het convenant heeft afgesloten met leveranciers.

16. Wat wordt onder “compliancy” verstaan? 

Compliancy betekent "aantoonbaar voldoen aan standaarden". Voor een standaard kan een compliancy-instrument voorgeschreven zijn. Dit staat aangegeven bij de stamgegevens van de betreffende standaard, bijvoorbeeld het StUF Testplatform of de Digikoppeling compliancyvoorziening. Bij sommige standaarden is ook een testset of conformiteitstoets voorgeschreven. Bijvoorbeeld bij het toepassen van de Zaak- en Documentservices 1.0 en de aansluiting op de LV-WOZ.
Indien een leverancier bij de ondersteuning van de standaard een succesvol testresultaat opgenomen heeft, dan betekent dit dat de leverancier conform de bijbehorende voorwaarden een foutloze test heeft uitgevoerd met dit compliancy instrument.
Het is een zelftest; VNG Realisatie voert deze test niet zelf uit. Een leverancier die aangeeft te voldoen aan betrokken standaard, dient de bewijsvoering (bijv middels testrapporten) openbaar te maken in de softwarecatalogus. Indien geen compliancy instrument voorgeschreven is, dan kan een leverancier zelf op andere wijze testen.

17. Kan er een notificatie plaatsvinden wanneer in de softwarecatalogus wijzigingen ontstaan? 

Wijzigingen in de stamgegevens (standaarden, referentiecomponenten) voert VNG Realisatie releasematig door waarbij we leveranciers een releasebrief sturen met de doorgevoerde wijzigingen. We zullen dat maximaal 1x per kwartaal doen. Ook wijzigingen in functionaliteit van de softwarecatalogus worden op deze wijze meegedeeld. Een overzicht van alle releasebrieven staat in het blok "Laatste wijzigingen" op de homepagina. De softwarecatalogus bevat een notificatievoorziening en een inbox voor gemeenten en samenwerkingen. Gemeenten en samenwerkingen worden zo op de hoogte gehouden van wijzigingen op producten van leveranciers. Er is nog geen notificatievoorziening voor leveranciers voor de wijzigingen die VNG Realisatie doorvoert aan standaarden of referentiecomponenten.

18. Ik kan de gezochte referentiecomponent niet vinden onder "Wat is er te vinden" > "Alle referentiecomponenten". Hoe kan dat? 

U kunt in dat geval een suggestie sturen naar gemmaonline@vng.nl.

19. Hoe open ik een exportbestand?

Onder de menukeuze "Wat is er te vinden" vindt u "Beschikbare downloads" en op die pagina een link naar "Hoe open ik een export bestand' en een link naar "Beschrijving exports". Open niet direct in Excel anders zult u zien dat de namen van leveranciers en pakketten met bijzondere tekens fout worden weergegeven.

20. Ik weet mijn wachtwoord niet meer. Hoe kan ik een nieuw wachtwoord aanvragen?

Wanneer u nog wel uw gebruikersnaam maar niet meer uw wachtwoord weet, kunt u de gebruikersnaam invullen en het wachtwoordveld leeglaten. Klik op de button ‘inloggen’. Bovenin verschijnt de melding "Het veld 'Wachtwoord' is verplicht. Gebruikersnaam of wachtwoord is onbekend. Bent u uw wachtwoord vergeten?" Als u op de link klikt, zal er een mail naar uw e-mailadres gestuurd worden, waarmee u uw wachtwoord kunt resetten.

Indien u uw gebruikersnaam vergeten bent, kunt u een mail sturen aan softwarecatalogus@vng.nl.

21. Ik heb een gebruiker (verwijderd en weer) aangemaakt maar krijg de melding dat het account al bestaat. Wat moet ik doen?

Stuur een e-mail aan softwarecatalogus@vng.nl en vermeld hierin om welk account het gaat.