Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus versie 4.1

Inleiding

Op 11-11-2015 is release 4.1 met functionele uitbreidingen en een update van standaarden vrijgegeven. Belangrijkste uitbreidingen zijn de introductie van 2 nieuwe “tegels” op het dashboard voor ingelogde gemeenten en 1 nieuwe tegel bij samenwerkingen, de mogelijkheid voor leveranciers om suggesties te doen aan gemeenten, en enkele verbeteringen in het beheer van hun pakketoverzicht. Voor een juiste werking van het dashboard is het belangrijk dat de gegevens van de kernapplicaties in de gemeentelandschappen up to date zijn. We blijven het dashboard uitbreiden met nieuwe functionaliteit (tegels).

Nieuwe functionaliteiten

Algemeen

Aanpassingen voortgangsindicatie
Op de homepagina staat sinds release 4.0 het blok Voortgang. Het voortgangsblok toont het aantal gemeenten per stercategorie. Dit is een indicatie van volledigheid van het applicatielandschap van gemeenten. Nu alle gemeenten een account hebben, wordt “de lat hoger gelegd” in de sterrenformule. Dit betekent dat de aantallen per categorie verschoven zijn t.o.v. voorgaande releases. De criteria hebben te maken met aantal gevulde referentiecomponenten, aantal koppelingen, of de planning is ingevuld, en of de datum laatste wijziging niet langer dan 3 maanden geleden is. Ingelogde gemeenten zien met de muis op de sterren hoe ze de sterren “verdiend” hebben. Op de kaart “Wie doet er mee” zijn de gemeenten gekleurd o.b.v. de nieuwe sterren.

Inbox
Gemeenten, samenwerkingen, en leveranciers hebben nu rechtsboven bij het inlogmenu een inbox-symbool met daarbij het aantal nieuwe berichten. De gebruiker kan de berichten de status “af te handelen” en “afgehandeld” geven. Na openen en “afgehandeld” verschuiven nieuwe berichten naar “gelezen”. Gemeenten en samenwerkingen krijgen in de inbox o.a. de bekende wekelijkse updates van leveranciersmutaties. Die worden overigens ook nog steeds per mail aangeboden. In de toekomst zal de inbox ook voor andere berichten gebruikt kunnen worden. 
In de inbox voor leveranciers komen binnenkort (ná deze release) de notificaties met controles. De huidige notificatiemail is te foutgevoelig gebleken en wordt niet meer gehanteerd.

Menukeuze Beschikbare downloads
Onder het menu-item “Wat is er te vinden” is een extra pagina opgenomen waarin toegelicht wordt welke exports er beschikbaar zijn. Zie https://www.softwarecatalogus.nl/Beschikbare%20downloads .

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde leveranciers

Suggesties van leveranciers voor gemeenten
Leveranciers kunnen met de functie “Mijn suggesties” in het inlogmenu  aangeven welke pakketversie in productie is bij specifieke gemeenten. Ze krijgen in het tabblad “bestaande gebruikers” per pakketversie de gemeentenamen aangeboden die de geselecteerde versie in hun pakketoverzicht in productie hebben staan. O.b.v. een vergelijking met de eigen “klantenlijst” kunnen leveranciers ontbrekende gemeenten aanvullen in het tabblad “Suggesties pakketversies voor organisaties”. Voor Samenwerkingsverbanden werkt deze functionaliteit na de volgende release (eind december). Gemeenten zien de suggesties in een apart tabblad en in hun "Inbox". De door de leveranciers gesuggereerde pakketversies worden pas opgenomen in het pakketoverzicht van gemeenten, zodra gemeenten deze geaccepteerd hebben.

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde gemeenten

Nieuw tabblad “Suggesties”
Hier kunnen gemeenten de suggesties van leveranciers (zie hierboven bij nieuwe functionaliteit voor ingelogde leveranciers) verwerken. De gemeente kan een nieuwe pakket-versie opvoeren, of vanaf een reeds aanwezige versie “upgraden” met de kopieer-actie (zie hieronder bij “Kopieerfunctie voor pakketversies). Uiteraard kan de gemeente het signaal ook negeren als de gesuggereerde pakketversie  niet meer van toepassing is. Voor Samenwerkingsverbanden werkt deze functionaliteit na de volgende release.
Ook kan een gemeente feed-back geven aan de leverancier wat er met de suggestie(s) gedaan is.
Op deze wijze wordt extra service aan gemeenten gegeven om de kwaliteit van de gegevens in het applicatielandschap up to date te houden.
De specifieke “suggesties” van leveranciers komen ook in de "Inbox". 

Nieuwe dashboardtegel “Pakketten met meer mogelijkheden”:
U heeft in uw pakketoverzicht pakketten die geschikt zijn voor referentiecomponenten waarbij u nog geen pakket heeft opgevoerd. De teller geeft het aantal referentiecomponenten aan waar dit het geval is. Een klik op de knop geeft per referentiecomponent (in blauwe hoofdletters) de pakketten die geschikt zijn voor de betreffende referentiecomponent (volgens de leverancier). Voor sectorale samenwerkingsverbanden is deze signalering minder zinvol. Veel referentiecomponenten zijn voor hen niet van toepassing. In een volgende release zullen we deze functionaliteit wel beschikbaar stellen voor Shared Service Centra, Ambtelijke fusies, en (voorgenomen) Herindelingen.

Kopieerfunctie voor pakketversies
Het toevoegen van een nieuwe pakketversie aan het pakketoverzicht is veel werk als er veel referentiecomponenten en koppelingen zijn. Er is nu een kopiefunctie. Als van een pakket reeds een versie opgevoerd is, kan deze naar een nieuwe versie gekopieerd worden. Alle gegevens van de “vorige” versie worden dan overgenomen naar de nieuwe versie en kunnen daar verder aangevuld cq aangepast worden. Het kopie-icoon verschijnt níet, als er geen nieuwe pakketversie van een leverancier is.
In een volgende release zullen we deze functionaliteit beschikbaar stellen voor samenwerkingsverbanden.

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde gemeenten én samenwerkingen

Nieuwe dashboardtegel “Referentiecomponenten met meerdere pakketten”:
Deze tegel signaleert dat er meer dan 1 pakket(versie) bij eenzelfde referentiecomponent in productie is. De teller geeft het aantal referentiecomponenten aan waar dit het geval is. Een klik op de knop geeft vervolgens per referentiecomponent aan welke pakketversies daaraan gekoppeld zijn. De sortering van de referentiecomponenten in de lijst is op volgorde van het aantal pakketversies per component. De tegel is bedoeld als trigger voor een onderzoek. Gemeenten beoordelen uiteraard zelf of het gebruik van meerdere pakketversies plausibel is.

Verwijderfunctie pakketten met koppelingen
Pakketversies die niet meer in gebruik zijn, kunnen verwijderd worden waarbij feedback gegeven wordt over de koppelingen die ook automatisch verwijderd zullen worden. Voorheen moesten eerst de koppelingen één voor één worden verwijderd. Daarbij is ook inzichtelijk welke intermediair bij de koppelingen betrokken is.

Meer referentiecomponenten koppelen aan pakketten
Leveranciers geven aan waarvoor een pakket(versie) geschikt is. Gemeenten en samenwerkingen geven aan waarvoor ze het pakket (echt) gebruiken. Als dat méér is dan de leverancier aangeeft, vullen zij nu vaak een “extern pakket” in. Vanaf nu is het mogelijk wél extra referentiecomponenten toe te voegen aan het pakket van de leverancier. Indien de leverancier dit extra gebruik ook opneemt bij zijn pakket(versie), verschuift de “toegevoegde referentiecomponent” van de gemeente naar “referentiecomponent aangegeven door leverancier”. Andersom werkt het ook: als een leverancier een referentiecomponent weghaalt, verhuist dit bij de gemeente naar “toegevoegde referentiecomponent”.

Standaarden

Sommige standaarden zijn al in een eerdere release toegevoegd of aangevuld maar nog niet expliciet gecommuniceerd. We brengen deze standaarden opnieuw onder de aandacht met name voor leveranciers. Leveranciers dienen te beoordelen welke (wijzigingen van) standaarden van toepassing zijn op hun pakketten, en de ondersteuning te verwerken in de betreffende pakketversies. Kijk in de lijst van standaarden voor verdere informatie: (https://www.softwarecatalogus.nl/standaarden).

Nieuwe Standaarden
De volgende standaarden zijn toegevoegd:

 • Semantisch Model e-Factureren (SMeF); deze gegevensmodel-standaard hangt samen met UBL-OHNL:
 • UBL-OHNL voor uitwisseling van berichten voor inkoop van producten en diensten;
 • StUF Kinderopvang voor het verstrekken van gegevens over doelgroepouders aan de belastingdienst.

Nieuwe versies van Standaarden
Bij de volgende standaarden zijn nieuwe versies toegevoegd:

 • iJw voor gemeenten 2.0;
 • Norm Logius ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2015.

Gewijzigde Standaarden
Bij de volgende standaarden is de naam gewijzigd, zijn URL’s aangepast, of is de status gewijzigd van ‘in ontwikkeling’ naar “in gebruik”. Leveranciers dienen hun pakketversies te controleren en zonodig nieuwe versies van standaarden toe te voegen.

 • StUF BAG-BGT heet nu koppelvlak Geo BAG;
 • ZTC heet nu imZTC;
 • Regie- en zaakservices 1.0 status naar in gebruik;
 • Digikoppeling adapter intern status naar in gebruik.

Nieuwe leveranciers

Sinds de vorige releasebrief hebben de volgende leveranciers een convenant ondertekend met KING en daarmee beloofd ook hun productportfolio op te nemen in de GEMMA Softwarecatalogus:

 1. 4Value
 2. BiiT Solutions
 3. BySpy
 4. Centrum voor publieke innovatie
 5. eGEM-ICT
 6. IDGis
 7. Montr
 8. Taxameter Centrale
 9. Topdesk

Maakt u als gemeente gebruik van pakketten van deze leveranciers, dan kunt u kijken of deze leveranciers inmiddels hun productportfolio hebben opgevoerd en deze opvoeren in uw applicatieportfolio en plotten op uw gemeentekaart.

Tot slot

Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl .

Met vriendelijke groeten,
Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig