Lexicon

Click one of the letters above to advance the page to terms beginning with that letter.

A

Addendum

Voor elke op het convenant aanvullende afspraak die nadere detaillering behoeft, worden losse addenda (aanvullingen) aan het convenant gehangen. In een addendum wordt voor 1 standaard een realisatietermijn afgesproken. Leveranciers streven ernaar de betreffende standaard tijdig en juist in de softwareproducten in te bouwen, te implementeren en te laten gebruiken door gemeenten.

Synoniemen: Addenda

C

Convenant VNG

Hierin zijn algemene samenwerkingsafspraken vastgelegd met leveranciers, gebruikersverenigingen, en samenwerkingsverbanden die voor gemeenten software inkopen. De samenwerking is gericht op het gezamenlijk (door)ontwikkelen van procesmatige en technische standaarden o.a. door vakmatig kennis te delen.

Synoniemen: VNG-convenant convenant

E

Eindproduct-standaard

Hierbij zijn de functionaliteit, de (web)services en rolverdeling tussen systemen gedetailleerd en scherp gedefinieerd. Juiste toepassing is preventief goed testbaar en daardoor is de voorspelbaarheid op goed functioneren hoog.

Synoniemen: Eindproduct-standaarden

G

Gegevensstandaard

Om ervoor te zorgen dat de uitgewisselde gegevens juist zijn en op de juiste manier worden gebruikt, met de juiste betekenis, dienen er zeer goede afspraken gemaakt te worden. De afspraken over het meervoudig gebruik van gegevens en de (gemeentelijke) gegevensuitwisseling zijn vastgelegd in gegevensstandaarden. Ook hiervoor geldt dat de leverancier dient aan te geven op welke wijze hieraan wordt voldaan.

Synoniemen: Gegevens-standaarden Gegevensstandaarden

Grondstof-standaard

Hierbij moeten nóg meer dan bij half-fabrikaten specificaties en activiteiten worden uitgevoerd om interoperabiliteit te kunnen realiseren. Dit vergt specialistische kennis.

Synoniemen: Grondstof-standaarden

H

Halffabrikaat-standaard

Hierbij dient de opdrachtgever aanvullende specificaties toe te voegen.

Synoniemen: Halffabrikaat-standaarden

L

Leverancier

Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken. Alleen leveranciers die het convenant met VNG ondertekend hebben, mogen hun gegevens in de Softwarecatalogus zetten.

Synoniemen: Leveranciers

R

Referentiecomponent

De verbinding tussen softwareaanbod leveranciers en softwaregebruik gemeenten. Een softwarepakket kan functionaliteit bieden voor één of meerdere referentiecomponenten, daarmee krijgt u een globaal beeld van de functionaliteit.

Synoniemen: Referentiecomponenten

S

SaaS

Bij Software as a Service maakt een gemeente of samenwerking gebruik van een applicatie die door een leverancier vanuit de cloud wordt aangeboden. De gemeente of samenwerking heeft géén toegang tot de onderliggende infrastructuur en software, oftewel het technisch beheer wordt geheel door de leverancier verzorgd. Bron: SaaS - definitie 

Standaard

Norm of set van eisen/voorwaarden/afspraken waaraan (gemeentelijke) software moet voldoen. (Open) Standaarden zijn opgenomen die voor gemeenten van belang zijn voor interne en externe applicatiekoppelingen, gegevensmanagement, bedrijfsvoering en digitale dienstverlening.
Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om op basis van de standaard tot een werkende koppeling te komen. VNG adviseert gemeenten bij voorkeur functioneel passende eindproduct-standaarden te gebruiken en pas daarna (in aflopende prioriteit) halffabrikaat- en grondstof-standaarden, en als laatste maatwerk toe te passen.

Synoniemen: Standaarden