Beschrijving exportbestanden

Op deze pagina staat per exportbestand een tabel met hierin een korte beschrijving en eventueel een opmerking over alle kolommen in het bestand.

Publieke downloads

  1. Alle pakketten
  2. Alle pakketversies en compliancy
  3. Alle leveranciers

Downloads voor ingelogde gemeente of samenwerking

  1. "Mijn pakketoverzicht" van een gemeente of samenwerking
  2. "Mijn koppelingen" van een gemeente of samenwerking

Overzichten van GEMMAonline

  1. Alle referentiecomponenten en landelijke voorzieningen (deze tabel kan eenvoudig naar een spread-sheet gekopieerd worden.)
  2. Alle standaarden (deze tabel kan eenvoudig naar een spread-sheet gekopieerd worden.)

Bestand "Alle pakketten"

Kolom Beschrijving Opmerking
Leverancier Naam Naam van de leverancier  
Pakket Naam Naam van het pakket  
Pakketversie Naam Versieaanduiding van het pakket  
Pakket Beschrijving Beschrijving van een pakket  
Pakket URL productpagina Pagina op de website van de leverancier met meer gegevens over het pakket  
Pakketversie Status Productportfolio lifecycle status van pakketversie; In ontwikkeling; distributie; einde ondersteuning  
Pakketversie Beschrijving Korte toelichting op deze versie van het pakket  
Start ontwikkeling Plandatum waarop een leverancier start met onwikkeling van een nieuwe pakketversie  
Start test Plandatum waarop een leverancier start met het testen van een nieuwe pakketversie  
Start distributie Plandatum waarop een leverancier een nieuwe pakketversie gaat distribueren  
Referentiecomponenten leverancier Pakketversie is geschikt voor de geregistreerde referentiecomponenten volgens opgave leverancier

Deze kolom bevat een lijst van referentiecomponenten, door komma's gescheiden.

Let op! Door een fout bij het kopieren van pakketversies komt het voor dat er geen of te weinig referentiecomponenten zijn geregistreerd. We werken eraan om samen met leveranciers deze fout te corrigeren.

Referentiecomponenten leverancier UUID Lijst van referentiecomponentsleutels

Gebruik deze sleutel om de pakketversie te linken aan het referentiecomponentenbestand van GEMMAonline

Let op! Door een fout bij het kopieren van pakketversies komt het voor dat er geen of te weinig referentiecomponenten zijn geregistreerd. We werken eraan om samen met leveranciers deze fout te corrigeren.

Referentiecomponenten gemeente Pakketversie wordt gebruikt voor de geregistreerde referentiecomponenten volgens opgave gemeente  
Referentiecomponenten gemeente UUID Lijst van referentiecomponentsleutels Gebruik deze sleutel om de pakketversie te linken aan het referentiecomponentenbestand van GEMMAonline
Pakket aantal gemeenten Aantal gemeenten dat het pakket gebruikt, maar geen versie heeft opgegeven  
Pakketversie aantal gemeenten Aantal gemeenten dat een pakketversie gebruikt  
Pakketversie Ondersteunde technologieën Pakketversie is beschikbaar voor één of meerdere technologien; databases, OS, SAAS, …  
Ondersteuning standaardversies Pakketversie ondersteund de genoemde standaardversies  
Mutatiedatum pakket Datum waarop de leverancier de gegevens van het pakket voor het laatst gewijzigd heeft  
Mutatiedatum pakketversie Datum waarop de leverancier de gegevens van de pakketversie voor het laatst gewijzigd heeft  
Leverancier ID Unieke sleutel van een leveranciers; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus  
Pakket ID Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus  
Pakketversie ID Unieke sleutel van een pakketversie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus  
Pakketversie ID Fout Foutieve sleutel van een pakketversie. Deze sleutel wordt nog meegegeven om eerder ingelezen exportbestanden te kunnen corrigeren.
Referentiecomponent ID leverancier Foutieve kolom Deze kolom zal verwijderd worden. Negeer deze kolom

Bestand "Alle pakketten en compliancy"

Kolom Beschrijving Opmerking
Leverancier naam Naam van de leverancier Identiek aan kolom Supplier Namein bestand alle leveranciers
Pakket Naam Naam van het pakket  
Pakketversie Naam Versieaanduiding van het pakket  
Pakketversie URL Pagina op de website van de leverancier met meer gegevens over het pakket  
Pakketversie Status Productportfolio lifecycle status van pakketversie; In ontwikkeling; distributie; einde ondersteuning  
Start ontwikkeling Plandatum waarop een leverancier start met onwikkeling van een nieuwe pakketversie  
Start test Plandatum waarop een leverancier start met het testen van een nieuwe pakketversie  
Start distributie Plandatum waarop een leverancier een nieuwe pakketversie gaat distribueren  
Referentiecomponenten leverancier Pakketversie is geschikt voor de geregistreerde referentiecomponenten volgens opgave leverancier  
Referentiecomponenten gemeente Pakketversie wordt gebruikt voor de geregistreerde referentiecomponenten volgens opgave gemeente  
Pakket aantal gemeenten Aantal gemeenten dat het pakket gebruikt, maar geen versie heeft opgegeven  
Pakketversie aantal gemeenten Aantal gemeenten dat een pakketversie gebruikt  
Ondersteunde technologie Pakket (of pakketversie?) is beschikbaar voor één of meerdere technologien; databases, OS, SAAS, …  
Ondersteuning Standaard naam Door de pakketversie ondersteunde standaard  
Ondersteuning Standaardversie Door de pakketversie ondersteunde standaardversie  
Compliancy testrapport (j/n) Heeft de leverancier een testrapport beschikbaar gesteld  
Testrapport URL URL waar het testrapport te vinden of te downloaden is.  
Mutatiedatum pakket Datum waarop de leverancier de gegevens van het pakket voor het laatst gewijzigd heeft  
Mutatiedatum pakketversie Datum waarop de leverancier de gegevens van de pakketversie voor het laatst gewijzigd heeft  
Ondersteuning Standaardversie ID Unieke sleutel van standaardversie, GUID overgenomen uit ARIS  
Leverancier ID Unieke sleutel van een leveranciers; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus  
Pakket ID Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus  
Pakketversie ID Unieke sleutel van een pakketversie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus  
Pakketversie ID Fout Foutieve sleutel van een pakketversie. Deze sleutel wordt nog meegegeven om eerder ingelezen exportbestanden te kunnen corrigeren.

Bestand "Alle leveranciers"

Kolom Beschrijving Opmerking
Leverancier id Unieke sleutel van een leveranciers; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus Gebruik deze sleutel om het leveranciersbestand te linken aan de pakketbestanden.
Supplier Name Naam van de leverancier  
Supplier Contact Naam contactpersoon van de leverancier  
Supplier E-mailadres e-mail adres van de contactpersoon van de leverancier  
Supplier Last activity Datum waarop de leverancier een laatste wijziging in haar productportfolio heeft geregistreerd in de softwarecatalogus  
Supplier Telefoon Telefoonnummer van de contactpersoon van de leverancier  
Supplier Url Website van de leverancier  
Signed Addenda De door de leveranciers ondertekende addenda. Een addendum is een afspraak tussen de leverancier en KING over het implementeren van standaarden of andere acties Deze kolom bevat een lijst van addenda, door komma's gescheiden.

Bestand "Mijn pakketoverzicht" van een gemeente of samenwerking"

Kolom Beschrijving Opmerking
Leverancier Naam van de leverancier  
Gemeenten Lijst van deelnemende gemeenten die het pakket gebruiken, komma separated Let op: deze kolom bestaat alleen bij een samenwerking
Pakket Naam Naam van het pakket Nieuw label: naam kolom is veranderd van “Pakket” naar “Pakket Naam”
Pakketversie Naam Versieaanduiding van het pakket Nieuw label: naam kolom is veranderd van “Versie” naar “Pakketversie Naam”
Referentiecomponenten gemeente Pakket- of pakketversie wordt gebruikt voor de geregistreerde referentiecomponenten volgens opgave gemeente Nieuw label: naam kolom is veranderd van “Referentiecomponenten” naar “Referentiecomponenten gemeente”
Status Lifecycle status van het pakket; gepland; in productie; uit te faseren; uitgefaseerd  
Datum ingang status Plandatum voor overgang naar de nieuwe lifecycle status  
Extern pakket Pakket is toegevoegd door de gemeente (opgevoerd als extern pakket); bevat de waarde “j” of “n”  
Pakket ID Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus Nieuw label: naam kolom is veranderd van “UUID Pakket” naar “Pakket ID”
Pakketversie ID Unieke sleutel van een pakketversie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus Nieuw label: naam kolom is veranderd van “UUID Pakketversie” naar “Pakketversie ID”
Organisatie Beheerder van het pakket Let op: deze kolom bestaat alleen bij een gemeente

Bestand "Mijn koppelingen" van een gemeente of samenwerking"

Kolom Beschrijving Opmerking
Koppeling ID Unieke sleutel van de koppeling; sleutel is aan de koppeling toegekend door de Softwarecatalogus  
Organisatie / Gemeenten

Gemeente: Kolomnaam is Organisatie en bevat beheerder van de koppeling (naam van de gemeente of samenwerking)

Samenwerking: Kolomnaam is Gemeenten en bevat de namen van de deelnemende gemeenten die de koppeling gebruiken

Let op: Dit label is anders voor een gemeenten dan voor een samenwerking
Status Lifecycle status van de koppeling; gepland; in productie; uit te faseren; uitgefaseerd  
Datum ingang status Plandatum voor overgang naar de nieuwe lifecycle status  
Pakket ID 1 Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus (linkerkolom) Gebruik deze GUID om te linken met bijvoorbeeld de 'alle pakketten' export
Pakket Naam 1 Naam van het pakket (linkerkolom)  
Pakketversie ID 1 Unieke sleutel van een pakketversie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus (linkerkolom) Gebruik deze GUID om te linken met bijvoorbeeld de 'alle pakketten' export
Pakketversie Naam 1 Versieaanduiding van het pakket (linkerkolom)  
Leverancier 1 Naam van de leverancier (linkerkolom)  
Leverancier ID 1 Unieke sleutel van een leveranciers; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus (linkerkolom) Gebruik deze GUID om te linken met bijvoorbeeld de 'alle leveranciers' export
Koppeling richting "Richting van de gegevensuitwisseling van de koppeling; bevat de waarden right_to_left, left_to_right of bidirection"  
Pakket ID 2 Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus (rechterkolom)  
Pakket Naam 2 Naam van het pakket (rechterkolom)  
Pakketversie ID 2 Unieke sleutel van een pakketversie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus (rechterkolom)

Gebruik deze GUID om te linken met bijvoorbeeld de 'alle pakketten' export

Of, indien het een buitengemeentelijke koppeling betreft, link de GUID met de referentiecomponenten te vinden op GEMMAonline.

Pakketversie Naam 2 Versieaanduiding van het pakket (rechterkolom) Indien het een buitengemeentelijke koppeling betreft staat hier de naam van de landelijke voorziening
Leverancier 2 Naam van de leverancier (rechterkolom)  
Leverancier ID 2 Unieke sleutel van een leveranciers; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus (rechterkolom)  
Standaard of maatwerk Is de koppeling gebaseerd op een open standaard of betreft het maatwerk  
Standaardversie De standaard met versienummer waarop de koppeling gebaseerd is  
Standaardversie ID Unieke sleutel van standaardversie. GUID overgenomen uit KING architectuurtool Gebruik deze GUID om te linken met de standaarden export van GEMMAonline
Transportprotocol Naam protocol waarmee de berichten/gegevens worden getransporteerd; bevat o.a. de waarden Webservices, Bestandsoverdracht, Digikoppeling WUS, …  
Transportprotocol ID Unieke sleutel van transportprotocol; GUID gegeneerd door Softwarecatalogus  
Aanvullende informatie Aanvullende informatie over de koppeling, vrije tekst ingevoerd bij registreren van de koppeling  
Pakketversie Naam Intermediair Naam van het pakket (intermediair)  
Pakketversie ID Intermediair Unieke sleutel van een pakketversie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus (intermediair) Gebruik deze GUID om te linken met bijvoorbeeld de 'alle pakketten' export