Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus versie 4.0

Op 6-8-2015 is release 4.0 met functionele uitbreidingen en een update van standaarden vrijgegeven. Het is een omvangrijke release, vandaar deze lange releasebrief! Belangrijkste wijzigingen zijn de introductie van “Tegels” op de homepagina en een dashboard voor ingelogde gemeenten en samenwerkingen. KING gaat de komende tijd verder met het ontwikkelen van de tegels en het dashboard, zodat belangrijke sturingsinformatie direct ontsloten wordt. Daarnaast zijn de standaarden flink bijgewerkt en is hun relatie met Referentiecomponenten aangescherpt door een nieuwe indeling. Dit is vooral voor leveranciers van belang; zij worden verzocht de pakket(versie)-informatie te controleren en zonodig aan te passen.

Nieuwe indeling standaarden

Er is een nieuwe indeling van standaarden gemaakt. Allereerst zijn de categorieën die voorheen “Voorgeschreven” en “Relevant” heetten, nu aangescherpt met de naamgeving “Verplicht” en “Aanbevolen”. Voor een verdere toelichting hierop zie de toelichtingpagina.

Nieuwe functionaliteit

Algemeen

De homepagina is qua indeling verbeterd zodat meer informatie direct zichtbaar is. De nieuwsrubrieken vielen namelijk in de oude indeling bij een gangbare resolutie net onder de onderkant van het scherm.
En er staan nu “tegels” op de plaats waar eerst een foto, en de laatste tijd tevens een link naar de Compliancy Monitor stond. Deze link is nu naar de Nieuws-rubriek verplaatst. Dat wil niet zeggen dat Compliancy minder aandacht krijgt van KING, integendeel! De nieuwe homepagina biedt nu via “Inkoopondersteuning” een rechtstreekse ingang op compliant pakketten zoals hieronder verder toegelicht.

De eerste tegel betreft “Inkoopondersteuning”. Daarmee kan voor een selectie van één of meer referentiecomponenten een overzicht van het “ICT-aanbod” van compliant pakketversies gemaakt worden, en er kan een “bestekstekst” worden gegenereerd.
Het ICT-aanbod betreft pakketversies waarvan de leverancier aangegeven heeft, de standaarden te (gaan) ondersteunen die verplicht of aanbevolen zijn bij betreffende referentiecomponent(en). Aangezien nog niet alle leveranciers voor alle standaarden testrapporten hebben gepubliceerd, is de selectie voor dit ICT-aanbod nog niet inclusief de aanwezigheid van testrapporten. Dat is voor de inkoopfunctie ook niet (in alle gevallen) noodzakelijk. Leveranciers kunnen nog volop bezig zijn met het inbouwen van vooral nieuwe standaarden in hun applicaties, en dus wel de verplichting aangaan om bijvoorbeeld op een leverdatum die nog maanden verder kan liggen in het inkoopproces, te leveren. KING bevordert overigens het publiceren van testrapporten door leveranciers, en zal op enig moment de default selectie uitbreiden met de aanwezigheid van testrapporten. Op dit moment kan de gebruiker deze selectie zelf maken met het filter “met testrapport”.
De bestektekst betreft een lijst van verplichte en aanbevolen standaarden die via een RTF-formaat overgenomen kan worden in een bestektekstdocument. Uiteraard kan de gebruiker naar eigen inzicht deze basistekst-elementen verder bewerken. Aandachtspunt is dat in geval er meerdere versies bij een standaard zijn, de meest recente versie als verplicht kan zijn aangegeven, en oudere versies als aanbevolen. De gebruiker heeft de keuze of hij meerdere versies laat staan als eis en zo de leverancier laat aangeven welke versies deze ondersteunt (met de knop ICT-aanbod wordt getoond wat leveranciers nu ondersteunen).

De overige tegels zijn sneltoetsen naar reeds bekende menukeuzen onder “Wat is er te vinden”.

Onder de tegels staan 2 blokken. Het voortgangsblok toont het aantal gemeenten per stercategorie. Dit is een indicatie van volledigheid van het applicatielandschap van gemeenten.

Het nieuwsblok bevat o.a. de releasebrieven, en in het tabblad “Binnenkort in de SWC” een aankondiging van nieuwe functionaliteit die in een volgende release wordt opgenomen.

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde gemeenten en samenwerkingen

Dashboard

Naast de tabbladen voor Pakketten en Koppelingen is nu een tabblad “Dashboard” geïntroduceerd. Dit is nu de standaard landingspagina ná inloggen waardoor de gemeente cq Samenwerking getriggerd wordt door de volgende sturingsinformatie.

“Voortgang gemeenten” laat in rood de voortgangscategorie van de gemeente zien ten opzichte van andere gemeenten. Het aantal sterren geeft een indicatie van volledigheid van het applicatielandschap van gemeenten. Bij Samenwerkingen wordt geen voortgang gemeten, wel bij de aangesloten gemeenten. Vanuit dit blok kan het overzicht van Alle gemeenten gestart worden. Dat is hetzelfde als in de keuze in het inlog-menu.

“Compliant pakketten” triggert de gemeente cq het samenwerkingsverband zich ervan bewust te zijn hoeveel applicaties in het eigen landschap daadwerkelijk aan standaarden voldoen. Dit betreft dan pakketversies waarvan ook testrapporten gepubliceerd zijn. Na keuze voor het overzicht kan ook met het aanwezige filter het overzicht van niet-compliant pakketversies getoond worden. KING stimuleert leveranciers om met testrapporten aan te tonen dat applicaties compliant zijn. De teller in dit blok kan dus oplopen zodra er een testrapport gepubliceerd wordt door een leverancier.

“Einde ondersteuning” triggert de gemeente om deze pakketversies te vervangen door nieuwere omdat deze pakketversies niet meer ondersteund worden door betreffende leverancier(s). Dit levert namelijk risico’s op voor onder andere continuïteit en informatiebeveiliging. Deze functie werkt ook bij Samenwerkingen.

“Portfolio” geeft het aantal pakketten van de gemeente. Deze functie werkt ook bij Samenwerkingen.

Verder is het blok met de ingang naar Inkoopondersteuning toegevoegd die ook op de homepagina staat.

Nieuwe indeling pakketpagina

Zowel voor ingelogde leveranciers als voor niet-ingelogde raadplegers, is de indeling van de pakketdetailpagina overzichtelijker geworden. De lijst pakketversies is van rechts naar links verhuisd met status en distributiedatum, en de referentiecomponenten staan nu rechts. Als er meer versies of referentiecomponenten bij het pakket zijn, wordt er een “Toon meer”-knop onder gezet. De pakketversie-toelichting en de complete planning is onder een “Details”-knop geplaatst.

Van de verschillende categorieën standaarden zijn alleen bij de Eindproduct-standaarden de Verplichte en Aanbevolen standaarden “opengeklapt”. Verplichte Eindproductstandaarden zijn standaarden waaraan een leverancier zou moeten voldoen inclusief testrapport, gezien de referentiecomponent(en) die hij aan zijn pakketversie gekoppeld heeft. In de categorie Verplichte Eindproductstandaarden wordt het aantal standaarden met testrapport tevens weergegeven met een balkje aan de rechterkant.
Halffabrikaten, Grondstoffen, Gegevensstandaarden en de door de leverancier extra toegevoegde standaarden zijn dichtgeklapt, maar kunnen wel geopend worden.

Nieuwe Standaarden

De volgende standaarden zijn toegevoegd. Sommige standaarden waren al in een eerdere release toegevoegd of aangevuld maar nog niet expliciet gecommuniceerd. We brengen deze standaarden opnieuw onder de aandacht met name voor leveranciers. Leveranciers dienen te beoordelen of betreffende standaarden van toepassing zijn op hun pakketten, en de ondersteuning verwerken in de betreffende pakketversies. Kijk in de lijst van standaarden voor verdere informatie ( https://www.softwarecatalogus.nl/standaarden ).

 • Digikoppeling adapter intern 1.0 (in ontwikkeling); is verplicht bij de referentiecomponenten Digikoppeling adapter en Gemeentelijke servicesbus en aanbevolen bij de systemen Belasting, CORV, Digimelding, Kadastrale registratie, Regie, Signaal, Vergunningen, WOZ-administratie en Zaaksysteem.
 • DKIM RFC 6376 (in gebruik); is aanbevolen bij de referentiecomponent e-mailapplicatie.
 • GEO-BOR NB: hier is om gevraagd, maar deze is niet toegevoegd, het is namelijk onderdeel van StUF GEO IMGeo.
 • InformatieModel Digitale Bereikbaarheids Kaart 1.0 (in gebruik) ; is aanbevolen bij de referentiecomponenten Geo-services en Rampenbestrijding en risicomanagement.
 • Norm Logius ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2014 (in gebruik); is verplicht bij de referentiecomponenten e-Formulieren en Mijn gemeente.
 • Samenwerkende catalogi 4.0 (in gebruik); is aanbevolen bij de referentiecomponent Producten en dienstencatalogus.
 • Semantisch Model eFactureren (SMeF) 1.3 (in gebruik); is aanbevolen bij de referentiecomponent Financiële administratie.
 • Stedelijk Water: GWSW Rib 1.2 en RibX 1.2, en IMSW 1.0 (in gebruik); is aanbevolen bij de referentiecomponent Rioolbeheer.
 • TMLO (Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden) 1.1 (in gebruik); is aanbevolen bij de referentiecomponent Documentenbeheer

Nieuwe versies van standaarden

Bij de volgende standaarden zijn nieuwe versies toegevoegd. Sommige versies waren al in een eerdere release toegevoegd of aangevuld maar nog niet expliciet gecommuniceerd.

 • Afsprakenstelsel (eHerkenning) 1.9, status “in gebruik”.
 • BMKL 1.8, status “in gebruik”; bevat aanpassing naar Klic 5.3.
 • BRK Levering 1.2.1, status “in gebruik”
 • GBA- koppelvlak LO GBA 3.9, status “in gebruik”
 • i-spiegel versie 2.0, status “in gebruik”.
 • IFC versie 4, status “in gebruik”.
 • IMWE versie 2014, status “in gebruik”.
 • RGBZ 2.0 status “in ontwikkeling”.
 • RSGB 3.0 status “in ontwikkeling”.
 • SIKB0101 versie 12 , status “in gebruik”.
 • StUF BAG-BGT
 • StUF BG 3.20 status “in ontwikkeling”.
 • StUF ZKN 3.20 status “in ontwikkeling”.
 • StUF Geo IMGeo 1.2. status “in gebruik”
 • StUF protocolbinding versie 3.01 status “in gebruik”.
 • StUF-RIHa 0301 status “in gebruik”.
 • ZTC 2.1 status “in gebruik”.

Gewijzigde Standaarden

Bij de volgende standaarden zijn URL’s aangepast, of is de status gewijzigd van ‘in ontwikkeling’ naar “in gebruik”. Leveranciers dienen hun pakketversies te controleren en zonodig nieuwe versies van standaarden toe te voegen.

 • Afsprakenstelsel (eHerkenning) versie 1.7 gewijzigd naar “in gebruik”.
 • “Catalogus BAG” heeft nu de formele naam: BAG Grondslagen Catalogus.
 • DigiD-koppelvlak verwees tot nu naar de standaarden  Digid API en SAML. Er blijft nu 1 standaard DigiD-koppelvlak met 2 versies over CGI 2.3. en SAML 3.0.
  SAML is daarnaast ook nog separaat als “grondstof”-standaard zichtbaar met versie 2.0.
 • Digilevering heeft het actuele versienummer 3.0 gekregen (had nog geen versie).
 • GBA-koppelvlak LO GBA 3.8 heeft status einde ondersteuning gekregen. LO GBA 3.9 is immers van kracht en is dus als nieuwe versie opgevoerd. Het GBA-V koppelvlak en RNI-koppelvlak vallen beide LO GBA 3.9. Het GBA-V koppelvlak waaraan de meeste leveranciers hun pakketten gekoppeld hebben, is om die reden omgedoopt tot GBA-koppelvlak versie LO GBA 3.9. Het "RNI koppelvlak bijhouding" is dus ook niet meer relevant en zal tzt verwijderd wiorden.
 • GEMMA eFormulieren Versie 1.3 heeft nu status einde ondersteuning.
 • IMBRO versie heeft het actuele versienummer 1.0 gekregen (had nog geen versie).
 • IM Bodembeheer en Archeologie: Versienaam (IMSIKB) en –nummering aangepast: IMSIKB0101 en IMSIKB0102 toegevoegd in de versienamen.
 • ISO20022 had een onbekend versienummer, is nu ingevuld met mei 2013.
 • RiHa Milieu is onderdeel van RiHa 2.0 geworden. De bestaande versie RiHa Milieu 1.1 is hernoemd naar RiHa 2.0. Leveranciers die pakketten aan RiHa Milieu 1.1 hadden gekoppeld, zien deze nu dus automatisch aan RiHa 2.0 gekoppeld. (Er waren nog geen pakketten gekoppeld aan RiHa 2.0.) RiHa Milieu 1.0 is als versie onder RiHa geschaard.
 • StUF Jeugdonderzoek (CORV) 1.0 heeft nu status “in gebruik”.
 • StUF LVO 3.10 van “in gebruik” naar “einde ondersteuning”. De versies 3.05, 3.11 en 3.12 blijven in gebruik. Er is dus bij het Omgevingsloket een “gat” ontstaan in de ondersteunde versienummering.
 • StUF ZTC bevatte abusievelijk de versies 2.1 en 2.1 Contentmodel. Deze zijn hier verwijderd. Bij de standaard ZTC stonden de versies 2.1 en 2.1 Informatiemodel al opgevoerd, daar is 2.1 Contentmodel aan toegevoegd.

Verwijderde Standaarden

De standaarden Baseline DIV, GEMMA en SEPA zijn verwijderd inclusief de relaties naar referentiecomponenten en pakketversies van leveranciers. Baseline DIV en GEMMA zijn te algemeen van aard voor het doel van de softwarecatalogus. SEPA is inmiddels door het Forum Standaardisatie van de pas-toe-of-leg-uit-lijst verwijderd vanwege de succesvolle implementatie in alle relevante software.

Gewijzigde pagina referentiecomponent

De referentiecomponenten zijn te vinden via de referentiecomponent-tegel op de home pagina of via het menu-item alle referentiecomponenten. De pagina’s zijn opgeschoond en geven nu een helder overzicht welke standaarden verplicht danwel aanbevolen zijn voor pakketten die de component ondersteunen.

Nieuwe leveranciers

Sinds de vorige releasebrief hebben de volgende leveranciers een convenant ondertekend met KING en daarmee beloofd ook hun productportfolio op te nemen in de GEMMA Softwarecatalogus:

 1. Dataquint
 2. HawarIT
 3. Impactive
 4. LDC Business
 5. Marval Benelux
 6. Truelime

Maakt u als gemeente gebruik van pakketten van deze leveranciers, dan kunt u kijken of deze leveranciers inmiddels hun productportfolio hebben opgevoerd en deze opvoeren in uw applicatieportfolio en plotten op uw gemeentekaart.

Tot slot

Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl .

Met vriendelijke groeten,
Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig