Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus versie 3.0

Inleiding

Op 11-12-2014 is release 3.0 met hierin twee grote uitbreidingen vrijgegeven. Met deze release kunnen naast gemeenten ook samenwerkingsverbanden met de softwarecatalogus aan de slag. Ook kunnen gemeenten en samenwerkingen nu hun koppelingen registreren en onderling delen.

Verbeterde functionaliteit

De opmaak van alle type kaarten voor zowel leveranciers als gemeenten is geoptimaliseerd:

  • Het donkerblauwe vlak van een ingevulde referentiecomponent is vervangen door een wit vlak; dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten omdat er bij gemeenten nu ook rode letters in het vlak komen (zie samenwerkingsverbanden);
  • Het lettertype is verkleind zodat een pakket(versie) in de meeste gevallen op 1 regel past en er 5 regels in een referentiecomponent-blokje passen. Indien er meer dan 5 pakketten of versies zijn wordt dit met een kenmerk (*) in de kop van de referentiecomponent aangegeven. Men moet dan verdere gegevens raadplegen in de lijst van het pakket(versie)overzicht.
  • Te lange omschrijvingen van pakketnamen en versies worden afgekapt met puntjes ….

Voor gemeenten gelden nog extra aanpassingen van de kaarten. Zie ingelogde gemeente.

Nieuwe functionaliteit

In deze release is de volgende functionaliteit toegevoegd.

Samenwerkingsverbanden

Vanaf release 3.0 kunnen ook samenwerkingsverbanden gegevens in de Softwarecatalogus invoeren. Zij kunnen een aanvraag indienen bij softwarecatalogus@kinggemeenten.nl
Zij kunnen dan een eigen applicatieportfolio opvoeren inclusief de pakketten die zij voor de aangesloten gemeenten beheren. Hieronder staat toegelicht hoe het werkt.

Aanmelden samenwerkingsverband:

Een samenwerkingsverband kan bij KING op dezelfde wijze als een gemeente een account aanvragen. Voordat het account uitgegeven kan worden, registreert KING eerst het samenwerkingsverband in de softwarecatalogus. De gemeenten die deelnemen aan de samenwerking worden volgens opgave aan de samenwerking gelinkt. Het type samenwerkingen dat we tot nu toe voor ogen hebben zijn samenwerkingen voor ICT, Ambtelijke fusies, Intergemeentelijke Sociale Diensten, Belastingsamenwerkingen, en gemeenten op weg naar een Herindeling.

Vervolgens wordt het eerste beheeraccount gemaakt. Indien de aanvragende persoon nog geen account in de softwarecatalogus heeft, wordt er een nieuw account aangemaakt. Indien de aanvrager reeds een gemeente-account bij een deelnemende gemeente heeft, wordt dit account uitgebreid met beheerrechten voor het samenwerkingsverband. Ook andere personen die reeds een bestaand gemeente-account hebben, kunnen de rol van “beheerder samenwerkingsverband” toegevoegd krijgen. Dit wordt bij de aanvraag met het samenwerkingsverband en de gemeenten afgestemd. De samenwerkingsbeheerder kan vervolgens zelf nieuwe collega-beheerders voor het samenwerkingsverband aanmaken, gelijk zoals dat reeds voor gemeenten werkt.

Applicatieportfolio van Samenwerkingsverbanden:

De samenwerkingsverbanden kunnen zo hun eigen applicatieportfolio gaan beheren. Bij de opvoer van pakketten kunnen zij aangeven bij welke aangesloten organisatie (gemeenten) betreffende pakket in gebruik is.
NB: Pakketten die alleen door de samenwerking gebruikt worden, kunnen zonder organisatie ingevoerd worden.

Applicatieportfolio van gemeenten:

Gemeenten binnen het samenwerkingsverband zien pakketten in hun landschap verschijnen zonder dat zij daarvoor zelf een actie hoeven te doen. Dit is herkenbaar aan een rode streep in het pakketoverzicht en aan de rode letters op de kaarten. Informatiemanagers van de deelnemende gemeenten kunnen zo de herkomst direct herkennen.

Gebruikers met een samenwerkingsverband account kunnen alleen het applicatieportfolio bekijken van de gemeenten die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband. Ze kunnen bovendien alleen maar pakketten beheren, die zij zelf hebben opgevoerd bij de gemeenten, en in het eigen applicatieportfolio.

Koppelingen

Gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen koppelingen tussen pakketten registreren. Een koppeling is een één-op-één gegevensuitwisseling tussen twee pakketten. Indien een pakket koppelingen heeft met meerdere pakketten – denk bijvoorbeeld aan een gegevensmagazijn - dan worden hiervoor meerdere één-op-één koppelingen geregistreerd.

Gevraagd wordt om vast te leggen op basis van welke open standaard de koppeling gerealiseerd is. Indien de koppeling niet gebaseerd is op een standaard, wordt dit aangegeven met maatwerk. Verder wordt een koppeling met pijlen aangegeven in welke richting(en) gegevens worden uitgewisseld en kan eer een status en een planningsdatum opgegeven worden. Optioneel kunnen extra (technische) gegevens aangegeven worden, bijvoorbeeld of de koppeling gerealiseerd is via een gemeentelijke servicebus. De pakketten en koppelingen zijn te vinden op de pagina “Mijn pakketoverzicht”. Deze pagina heeft nu de tabbladen “pakketten” en “koppelingen”.

Uiteraard kunnen gemeenten ook gaan zoeken of een collega gemeente een bepaalde koppeling ingepland of geïmplementeerd heeft. De koppelingenproblematiek wordt zo inzichtelijker en gemeenten kunnen ervaringen en kennis makkelijker delen. En last but not least, KING krijgt een goed inzicht in welke standaarden succesvol zijn en dus welke standaarden doorontwikkeld moeten worden. De pagina “Alle koppelingen” is via het gemeente-menu bereikbaar.

Voor ingelogde gemeenten:

  1. Er is een nieuwe keuze “alles van gemeenten en samenwerkingen” toegevoegd aan het gemeente-menu rechtsboven. Hiermee kan direct op pakketversieniveau een filtering uitgevoerd worden op combinaties van leveranciers, pakketten, pakketversies en de status van de pakketversie bij collega-gemeenten. Hierdoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld gemeenten te vinden die een bepaalde pakketcombinatie of koppelingen operationeel hebben.
  2. Op de kaarten staat een nieuwe legenda linksboven. De pakketten van samenwerkingen zijn herkenbaar aan rode letters, de externe (zelf opgevoerde) pakketten zijn herkenbaar aan cursieve letters. Ook de combinatie kan voorkomen.

Nieuwe leveranciers

Sinds de vorige releasebrief hebben de volgende leveranciers een convenant ondertekend met KING en daarmee beloofd ook hun productportfolio op te nemen in de GEMMA Softwarecatalogus:

  1. The Beagle Armada

Maakt u als gemeente gebruik van pakketten van deze leveranciers, dan kunt u kijken of deze leveranciers inmiddels hun productportfolio hebben opgevoerd en deze opvoeren in uw applicatieportfolio en plotten op uw gemeentekaart.

Tot slot

Voor meer informatie over nieuwe referentiecomponenten, standaarden en leveranciers: kijk in de Softwarecatalogus.
Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl.

Met vriendelijke groeten,
Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig