Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus 6.0.10

Inleiding

Op 4-5-2017 is een “fix” vrijgegeven (6.0.10) met functionele verbeteringen op release 6.0 en tevens is er nieuwe GEMMA2-content aan de Softwarecatalogus toegevoegd. De belangrijkste zaken betreffen:

 • Enige geconstateerde tekortkomingen van release 6.0 met de ondersteuning van de migratie van GEMMA1 naar GEMMA2, zijn opgelost.

 • Het GEMMA2 architectuurmodel is aangevuld met extra referentiecomponenten en standaarden, en een aanpassing in domeinen.

In deze nieuwsbrief lichten we dit verder toe. Maar we beginnen met:

De status van de migratie naar GEMMA2

De status van de migratie is in de filterkolom op het overzicht van “Alle pakketten” zichtbaar. Leveranciers die nog helemaal niet gemigreerd hebben, staan niet bij het filter van “Leveranciers”. Leveranciers die sommige versies van een pakket wel gemigreerd hebben maar andere versies niet (bijvoorbeeld vanwege de status “einde onderhoud”), zijn wél zichtbaar bij het filter “Leveranciers”. Consequenties van deze gedeeltelijke migraties is dat er in het filter “Referentiecomponenten” nog GEMMA1-referentiecomponenten voorkomen. Die vallen op doordat de naam niet eindigt op de term “component” (alle GEMMA2-referentiecomponenten eindigen met “component” in de naam).

De migratie naar GEMMA2 was op peildatum 4-5-2017 geheel of gedeeltelijk uitgevoerd door:

Lees meer over de GEMMA2-migratie in het nieuwsbericht dat binnenkort verschijnt op kinggemeenten.nl.

Verbeterde functionaliteit

In de omvangrijke release 6.0 voor de migratie naar GEMMA2 zijn wat onvolkomenheden aan het licht gekomen die inmiddels opgelost zijn. We stippen ze hieronder even aan met zo nodig een aanvullend advies.

Verbeterde functionaliteit voor ingelogde leveranciers

 1. Met de migratieknop "Accepteer voor alle versies" kon een leverancier pakketversies zonder referentiecomponenten migreren, maar vervolgens niet meer aanpassen op het GEMMA2-tabblad. Dit is al begin april met een hotfix opgelost. Leveranciers die eind maart / begin april de migratie hebben uitgevoerd en hier nog problemen van ondervinden, kunnen zich melden op softwarecatalogus@kinggemeenten.nl.

 2. Na de migratie is gebleken dat er soms pakketversies met dezelfde versienaam voorkomen. Dit bleek al eerder bij sommige leveranciers aanwezig te zijn. Er is nu een controle ingebouwd dat een leverancier bij het aanmaken van een nieuwe pakketversie géén naam mag opgeven die al voorkomt bij betreffend pakket. Evt. dubbele versies kunnen verwijderd worden door de leverancier zolang er geen gemeenten aan gekoppeld zijn.

Verbeterde functionaliteit voor ingelogde gemeenten én samenwerkingen

De volgende zaken zijn opgelost:

 1. Als je als gemeente of samenwerking externe- én/of “convenant”- pakketten op het GEMMA2-tabblad toegevoegd hebt na release 6.0, dan heeft dit geleid tot het onterecht aanvullen van het migratietabblad met die pakketten. Dit treedt nu niet meer op bij het toevoegen.
  Maar de tussen 21-3-2017 en 4-5-2017 reeds toegevoegde pakketten verdwijnen pas van het tabblad “Te migreren” zodra er een Bewerk-actie op het GEMMA-2 tabblad wordt uitgevoerd inclusief Opslaan. Dat is een handmatige actie die je even moet uitvoeren (dat kan dus ook zonder echt iets te wijzigen) bij die betreffende pakketten op het GEMMA-2 tabblad.
 2. Een wijziging in een pakketversie of koppeling was voor sommige attributen niet direct zichtbaar. Na opnieuw oproepen van het wijzigingsformulier bleek de wijziging overigens wel doorgevoerd te zijn.
 3. Er konden geen GEMMA2-referentiecomponenten ingevuld worden bij een extern pakket bij een samenwerking; de listbox was leeg.
 4. Na aanroep van een AMEFF-export bleef het scherm leeg.
 5. De AMEFF-export leidde in Archi (en wellicht ook in andere applicaties die AMEFF ondersteunen) tot niet of nauwelijks gevulde applicaties op de referentiecomponenten in diverse views. Dit is nu opgelost.
 6. In een oude versie van de Softwarecatalogus was het mogelijk om een pakketversie te wijzigen (bijvoorbeeld in een hoger versienummer) of te verwijderen uit het gemeentelijk pakketoverzicht, terwijl dit pakket nog gebruikt werd in een koppeling. Deze controle is al langer geleden ingebouwd, maar het probleem komt dus nu nog voor in de Softwarecatalogus-database bij een aantal gemeenten en samenwerkingsverbanden. In dat geval leidt het tot een foutmelding bij het importeren van een AMEFF-bestand in Archi (en wellicht ook in andere applicaties die AMEFF ondersteunen).
  Om dit op te vangen genereert de Softwarecatalogus een AMEFF-bestand waarin een eventueel ontbrekende pakketversie is vervangen door een zelf gegeneerde pakketversie met de naam "Verwijderde pakketversie" met als omschrijving "Upgrade in de Softwarecatalogus de koppeling(en) die deze pakketversie gebruiken en maak een nieuwe export”. Om een 'kapotte' koppeling te repareren dien je de pakketversienamen in het Koppelingen-tabblad te vergelijken met de pakketversienamen in het Pakketten-tabblad. (Het maakt voor de koppelingen niet uit of dat vergeleken wordt met het GEMMA2- of het GEMMA1-tabblad). Pas dan in de koppelingen de pakketversies die niet meer bestaan op GEMMA1 of GEMMA2 aan in de versies die wél bestaan.

Wat wordt later in release 6.1 toegevoegd cq opgelost:

De planning van live-gaan van release 6.1 is op woensdag 24-5 a.s.
Daarin zullen onderstaande zaken worden opgelost, cq als aanvulling beschikbaar komen. Verder wordt thans nog een onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de werking van de SVG-kaartviewer en de performance te verbeteren.

Voor ingelogde leveranciers

 1. Vanaf het Inconsistentiescherm (op het dashboard) kun je nu geen mutaties op pakketten uitvoeren. De link leidt tot een melding dat je geen toegang hebt, of het bewerkingsicoon (potloodje) verschijnt niet.
 2. De teller bij "ingevuld door" rechts bij het pakketscherm van een leverancier is nu niet (altijd) correct.
 3. In het overzicht van pakketten via “Mijn Softwarecatalogus” kan dan gefilterd worden op applicatiefunctie.

Voor ingelogde gemeenten én samenwerkingen

 1. Gemeenten en samenwerkingen kunnen dan ook (net als leveranciers dat nu al kunnen) applicatiefuncties toevoegen in hun landschap. Dat werkt dan op dezelfde manier als bij Referentiecomponenten: leveranciers geven aan voor welke applicatiefuncties hun pakketversie geschikt is, en gemeenten en samenwerkingen geven aan welke zij gebruiken. De applicatiefuncties gaan dan ook mee met de AMEFF-export. Ook kan er op gefilterd worden in de linkerkolom bij de overzichten pakketten en pakketversies en in het landschap van
 2. De sterrenberekening wordt dan alleen nog maar gebaseerd op GEMMA2-referentiecomponenten.
 3. Soms blijven nu pakketversies op het GEMMA1- en/of het Te-migreren-tabblad “hangen”. O.a. wanneer er geen referentiecomponenten gekoppeld zijn of de referentiecomponent “Vraaggeleiding” er aan gekoppeld is.
 4. Bij samenwerkingen komt het veld Technologie nu niet tevoorschijn.
 5. Als je nu bij een koppeling met status gepland én een datum gepland, de standaard wijzigt van Onbekend, naar een specifieke standaard, krijg je een foutmelding op de datum (die er op zich toch goed uitziet).
 6. De tellers op het dashboard van gemeente of samenwerking kloppen nu soms niet.

Wijzigingen in  de content van GEMMA2

Domeinen

Domein Bestuur en bedrijfsvoering is gesplitst in de domeinen Bestuur en het domein Ondersteuning. Door deze wijziging zijn er 4 nieuwe kaarten in de Softwarecatalogus bijgekomen:

·       Bedrijfsfuncties bestuur

·       Applicatiefuncties bestuur

·       Bedrijfsfuncties ondersteuning

·       Applicatiefuncties ondersteuning

De bedrijfsvoering en bestuur kaarten zijn hiermee vervangen.

Referentiecomponenten

 Nieuwe referentiecomponenten in het domein Ondersteuning zijn:

 • Planning en control component
 • Roosterbeheercomponent
 • Voorraadbeheercomponent
 • Narrowcasting component
 • Beveiliging- en privacycomponent

Nieuwe referentiecomponenten in het domein Bestuur zijn:

 • Politieke data-analyse component
 • Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponent

In de sectorale en generieke digitale infrastructuur is e.e.a. toegevoegd waaronder:

 • Samenwerkende catalogi verwijsregister.

Zie verder ook: http://www.gemmaonline.nl/index.php/...

Standaarden

Nieuwe (versies van) standaarden:

 1. BAG LV koppelvlak (StUF LVBAG):
  1. versie 1.2.1 heeft status einde ondersteuning gekregen
  2. versie 1.3.0 is toegevoegd met status “in gebruik”.
 2. Digitoegankelijk versie 1.1.2 is de nieuwe naam voor Webrichtlijnen versie 2.
 3. GWSW en RibX:
  1. versie 1.2 heeft status “Einde ondersteuning” gekregen;
  2. versie 1.3.1 toegevoegd met status “in gebruik”.
 4. IMBOR versie 1.0: nieuw toegevoegd.
 5. SIKB0102: nieuw toegevoegd. NB: dit is geen nieuwe versie van SIKB0101 die we al hebben, maar heeft een heel ander werkingsgebied; is vanuit de pas-toe-of-leg-uit lijst verplicht voor de Archeologiecomponent.
 6. SMeF versie 2.0: nieuw toegevoegd.
 7. SPF, STARTTLS en DANE nieuw toegevoegd; zijn vanuit de pas-toe-of-leg-uit lijst verplicht voor beveiligde e-mail, en dus verplicht bij de Kantoorautomatiseringscomponent.
 8. STOSAG Versie 1.0: nieuw toegevoegd; is verplicht bij referentiecomponenten Afvalinzameling én Afvalbeheer. URL standaard: http://www.stosag.nl/ ; er is geen compliancy-instrument.
 9. StUF-Geo IMGeo “actueel”: is gewijzigd in 2 versienummers: 1.1.1 en 1.2. (voor de (verticale) koppeling met de Landelijke Voorziening / SVB-BGT).
 10. StUF-Geo IMGeo 1.3: versienaam is gewijzigd in  “1.3 - Geo-BOR” en status is “in gebruik”; Referentiecomponenten waar de standaard verplicht is: BOR-component.
 11. StUF- WOZ: Versie 3.11 status gewijzigd in “Einde ondersteuning.
 12. VISI: versie 1.2 status gewijzigd in “Einde ondersteuning”; 1.4 is nieuwe versie en status in gebruik; 1.3 is ook nog in gebruik.

Verder zijn omschrijvingen en URL’s geactualiseerd waar nodig.

Toekomstige inzichtelijkheid van wijzigingen in  GEMMA2

In toekomst komt een sluitende was/wordt lijst van alle wijzigingen in GEMMA2 die beschikbaar komen voor de Softwarecatalogus. Doordat GEMMA2 flink uitgebreid is en er nu er meerdere mensen aan GEMMA2 werken, is die behoefte gegroeid.

Tot slot

Mocht je vragen of suggesties hebben, bijvoorbeeld over de nieuwe GEMMA2-referentiecomponenten of domeinkaarten, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl .

Met vriendelijke groet,

Het Architectuur- en Softwarecatalogus- team van KING